Spremembe Zakona o revidiranju so prinesle več novosti, med drugim sklepanje vsaj 3-letnih pogodb o revidiranju (navzgor je omejeno trajanje pogodb le za revidiranje letnih poročil subjektov javnega interesa – na 10 let).

Subjekte javnega interesa smo v Sloveniji opredelili s spremembami ZGD-1, ki so začele veljati z letom 2016. Po ZGD-1 so subjekti javnega interesa družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, ali kreditne institucije po zakonu o bančništvu in pa zavarovalnice. Takih družb je bilo po stanju na dan 30.9.2019 66.

Zakon o revidiranju širi nabor subjektov javnega interesa. Tako bi naj z novim letom dobili še 111 »novih« subjektov javnega interesa.

Mednje namreč sodijo tudi  pokojninske družbe in družbe, zavezane k obvezni reviziji, v kateri imajo država ali občine, skupaj ali samostojno, neposredno ali posredno, večinski lastniški delež. Navedeno pa pomeni tudi oblikovanje revizijskih komisij v teh podjetjih ter dodatne zahteve pri letnem poročanju kot seveda tudi višje stroške.