Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
29. decembra, 2015

Rezervacije

Rezervacije so tisto področje računovodstva, ki se običajno odpira le ob zaključku poslovnega leta, to področje pa je tudi tisto, ki pušča vprašanja odprta in kjer stvari niso nujno enoznačne. Mnoge rezervacije se namreč obračunajo le enkrat letno, ko se naročijo novi aktuarski izračuni ali ko je treba za računovodske izkaze preverjati spoštovanje temeljne računovodske predpostavke, upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov. Ta predpostavka namreč zahteva, da se vzporejajo prihodki in odhodki ne glede na denarni tok in da se o poslovnih dogodkih poroča v računovodskih izkazih tistega obdobja, na katero se nanašajo. V tekoči izkaz poslovnega izida je torej treba vračunati tudi bodoče poslovne dogodke, ki so povezani z že nastalimi, v primeru rezervacij – z že izkazanimi prihodki. V današnji izkaz poslovnega izida in današnjo bilanco stanja je mogoče zajeti bodoče dogodke, katerih nastanek je dovolj verjeten, s tehnikami časovnega razmejevanja in z vračunavanjem rezervacij. V Sloveniji smo glede rezervacij in časovnih razmejitev še vedno natančni, razlikujemo jih in različno (predvsem davčno) obravnavamo, v nekaterih bližnjih in ne prav daljnih državah pa spadajo v isti koš – tako v primeru časovnih razmejitev kot rezervacij gre za povezovanje bodočih prihodkov in odhodkov ali bodočih terjatev in obveznosti z današnjimi, že izkazanimi poslovnimi dogodki.

Rezervacije so tudi pogosto vprašanje podjetnikov in drugih menedžerjev ob koncu leta, ko bi radi prikrojili poslovni izid na planirane rezultate. Pri vprašanju, kaj lahko storimo za poslovni izid, je odgovor sila preprost: preveriti je treba, ali so v tekoči poslovni izid vključeni vsi prihodki in ali kateri od prihodkov morda ne spadajo v tekoči izkaz, temveč jih je treba odložiti, ter na drugi strani, ali so v zvezi z izkazanimi prihodki izkazani tudi vsi stroški in odhodki, ali je torej treba katere dodatno vnaprej vračunati ali pa morebiti odložiti na prihodnje obdobje. Rezervacije pa niso orodje za zniževanje dobička, temveč način, kako v sedanji izkaz vkalkulirati izdatke, ki se bodo po predvidevanjih pojavili v prihodnosti, so pa povezani z današnjim poslovanjem, z danimi ali prejetimi zavezami. A gremo lepo po vrsti, najprej beseda o tem, kaj so rezervacije, nato bomo predstavili nekaj najpogostejših rezervacij in na koncu malo širše pojasnili še rezervacije za dolgoročne zaslužke zaposlenih.

Pripravila: Kristinka Vukovič