Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
11. marca, 2021

Razkritja mikro družb

Z letom 2016 veljajo nova pravila računovodenja in sestave letnega poročila, ki so bila v ZGD-1 pripeljana zaradi uvedbe nove računovodske direktive EU. Ena od vpeljanih novosti je bila poseben režim za mikro družbe (70.a člen ZGD-1).

Od leta 2016 torej lahko mikro družbe, ki so kapitalske družbe (torej zgolj d.o.o., d.d., k.d.d. in SE) in ki svoja sredstva vrednotijo po izvirnih vrednostih (torej osnovna sredstva ne morejo voditi po revaloriziranih vrednostih ali na primer naložbenih nepremičnin po poštenih vrednostih), ter ki izpolnjujejo dodatne pogoje glede dejavnosti (recimo niso finančni holdingi) za svoje obvezno letno računovodsko poročanje izberejo poseben režim.

 

Kot določa zakon, take mikro družbe:

  • niso dolžne izdelati prilog k izkazom tako kot druge družbe (če želijo, pa jih seveda lahko),
  • morajo  pa razkriti informacije iz 4., 5., 6. in 10. točke 2.odstavka 69. čl. ZGD-1, to je o:
    • skupnem znesku pogojnih finančnih obveznosti, če je ta pomemben, od tega ločeno  izkazane obveznosti iz izplačila pokojnin in obveznosti do družb v skupini,
    • višini vseh obveznosti, zavarovanih s stvarnim jamstvom,
    • odobrenih predujmih,  posojilih in poroštvih članom poslovodstva, članom nadzornega sveta, drugim delavcem družbe in zaposlenim na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe,
    • lastnih deležih.

Ker torej družbe, ki so  se odločile za poseben režim, ne pripravljajo drugih razkritij po ZGD-1 kot tudi ne pojasnil in razkritij po SRS, prav tako niso dolžne razkrivati podatkov na podlagi pojasnil k SRS, lahko pa seveda to storijo, če želijo.

Ker se na nas zadnje časa obrača veliko mikro družb, ki sprašujejo o obveznih razkritjih v zvezi s Pojasnilom 1 k SRS 15, pojasnjujemo, da razkritje iz tega Pojasnila 1 k SRS 15 ni zavezujoče za mikro družbe s posebnim režimom, saj so s 70.a členom pojasnila in razkritja po SRS zanje neobvezna.  Zavezuje pa citirano pojasnilo tudi mikro družbe k evidentiranju državnih pomoči v zvezi z epidemijo COVID-19 na ločen analitični konto v okviru temeljnega konta 768.

Dodatno naj pojasnimo, da se 70.a člen ZGD-1 ni spremenil (zadnje spremembe so bile objavljene v Ur.l. RS št. 18/2021 z dne 9.2.2021), prav tako se ni spreminjalo Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 86/16 in 76/17), ki bi lahko bili pravna podlaga za obvezno dodatno poročanje. Ajpes pa je v rubriki pogosta vprašanja in odgovori pojasnil način poročanja podatkov iz izkaza poslovnega izida za namene državne statistike o refundacijah plač, povračil čakanja na delo in kriznega dodatka ter o metodologiji izračuna povprečnega števila zaposlenih, kar priporočamo, da pri statističnem poročanju upoštevate.