Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
29. septembra, 2020

Računovodski vidiki naložb v zlato in delnice

Slovenski računovodja se z zlatom redkeje sreča. Žal ne v fazi, ko je zlato še ruda, zato posebnega mednarodnega standarda o rudarstvu ne odpira. Redko, ko je zlato surovina oz. material in nato proizvod, najbrž enako pogosto, ko je zlato trgovsko blago. Računovodska obravnava zalog zlata je povsem enaka ostali obravnavi zalog, torej nič posebnega, ko obvladamo pravila o merjenju zalog in poslovnih dogodkov v zvezi z njim.

Kaj pa, ko se zlato pojavi, kot je vsake toliko modno, kot naložba? Tako kot nekateri presežke denarja vlagajo v zemljo, jahte, delnice, kriptovalute in še kam, se najdejo tudi taki, ki svoje upe polagajo v zlato.

Ko se zlato pojavlja v funkciji naložbe, se pojavijo dileme, na kateri konto knjižiti tovrstne naložbe, kako izkazovati učinke ponovnih meritev in podobno. Davčnih vidikov transakcij z zlatom tokrat ne bomo obravnavali, omenimo naj le to, da v nekaterih primerih pride v poštev posebna ureditev za investicijsko zlato (investicijsko zlato je zlato v obliki palic in ploščic ter kovancev), prav tako ne bomo govorili o računovodenju monetarnega zlata (posebnega MSRP zanje ni in se računovodi na podlagi izdanih smernic in priporočil).

Za računovodenje naložb v zlato ne obstaja noben poseben računovodski standard, še več, ne v SRS ne v MSRP ne bomo našli enega samcatega stavka o naložbah v zlato, srebro ipd. Zato iščemo rešitve, kako bi naj računovodili naložbe v zlato – kaj je najbližje temu, kar je značilnost naše investicije v zlate in srebrne palice.

Če ne vemo točno, kaj je naložba v zlato, začnimo s tem, kaj zlato zagotovo ni.

Zlato ne ustreza definiciji denarnih ustreznikov (cash equivalent), četudi ga lahko ›takoj‹ konvertiramo v denar, saj znesek denarja, ki ga zlato predstavlja, ponavadi ni točno znan in vedno obstaja tveganje glede spremembe njegove vrednosti, tveganje glede nihanja vrednosti pa na splošno ni nepomembno, kljub nekaterim manjšim izjemam.

Zlato tudi ni finančni instrument, zato ne spada pod okrilje MSRP 9 – Finančni instrumenti (financial instruments). Finančni instrument je skladno z računovodskimi standardi namreč pogodba. Pogodba, na podlagi katere nastane finančno sredstvo ene organizacije, in hkrati finančna obveznost ali kapitalski instrument druge organizacije. Zlato pa ni pogodba!

Hkrati zlato ni naložbena nepremičnina po SRS 6 oz. MRS 40, kajti naložbena nepremičnina je bodisi zemljišče bodisi objekt.

Zlato ni pogodba, ni nepremičnina, je blago. Je investicija za tistega, ki je vložil v zlate palice, ker v to naložbo zaupa bolj kot v naložbe v delnice ali v druge oblike varčevanja oz. ohranjanja vrednosti.

Kako torej ravnati, ko neka kategorija, konkretno naložba v zlato, ne spada v noben MSRP? V MSRP najdemo napotke za ravnanje v takih primerih. Razviti je treba lastno računovodsko politiko skladno z MRS 8 – Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake. MRS 8 od 10. do 12. točke določa, da mora poslovodstvo, če MSRP, ki bi neposredno urejal določeno transakcijo, poslovni dogodek ali stanje, ne obstaja, po lastni presoji razviti in uporabiti tako računovodsko usmeritev, da bo odraz gospodarske vsebine transakcij, da se upoštevajo zahteve iz tistega MSRP, ki obravnava podobna in s tem povezana vprašanja, splošna pravila in merila iz Okvirnih navodil (Conceptual Framework), najnovejša določila drugih organov za postavljanje standardov, ki uporabljajo podobno podlago za razvoj računovodskih standardov, drugo gradivo o računovodstvu in sprejete navade v panogi, če niso v neskladju z zahtevami v MSRP. Ti viri se uporabijo v naštetem vrstnem redu. Če imajo viri različne poglede, se na prvem mestu upošteva MSRP, ki obravnava podobna vprašanja, že sprejeti MSRP imajo prednost.

Katera sredstva in transakcije so podobne naložbam v zlate palice? Značilnosti naložb v zlato so:

  • nimajo končne dobe koristnosti;
  • njihova poštena vrednost se spreminja in ima dolgoročno tendenco rasti;
  • glavni namen teh naložb je ohranjanje vrednosti in doseganje dohodka.

Avtor: Kristinka Vukovič

Celoten članek je na voljo v septembrski številki biltena Unikum.