znak na okenskem steklu, sorry we're closed, prenehanje družbe
20. junija, 2024

Prenehanje družbe po skrajšanem postopku

Družba lahko preneha po skrajšanem postopku brez likvidacije, če vsi družbeniki predlagajo registrskemu organu izbris družbe iz registra brez likvidacije. Poleg predloga registrskemu organu priložijo sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku ter notarsko overjeno izjavo vseh družbenikov, da so poplačane vse obveznosti družbe in da prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe. Sodišče lahko zahteva vsa dokazila.

Ključni koraki prenehanja družbe

Prenehanje družbe po skrajšanem postopku traja praviloma 2 – 6 mesecev, saj mora sodišče izdati 3 procesne sklepe.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do družbenikov, ki so dali izjavo iz prejšnjega odstavka, v dveh letih po objavi izbrisa družbe iz registra. Za obveznosti so družbeniki odgovorni solidarno z vsem svojim premoženjem.

Sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku vsebuje:

  • firmo in sedež družbe,
  • organ, ki je sprejel sklep o prenehanju,
  • podatek, da gre za prenehanje po skrajšanem postopku,
  • število družbenikov in njihova imena in priimke s prebivališči,
  • ter predlog o delitvi premoženja.

Odgovornosti družbenikov

V primeru skrajšanega likvidacijskega postopka so družbeniki še 2 leti odgovorni za morebitne obveznosti družbe.

Sklep o prenehanju sodišče objavi z navedbo imen, priimkov in prebivališč ali firm in sedežev vseh družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom.

Zoper sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku lahko družbeniki, upniki ali pristojni državni organi vložijo ugovor v 15 dneh od dneva objave. Če registrski organ ugotovi, da je ugovor utemeljen, sklep o prenehanju razveljavi in o tem obvesti organe družbe. Organi družbe morajo nadaljevati postopek likvidacije ali pa, glede na okoliščine, samo sprejmejo sklep o prenehanju.

Za družbo se v času postopka še naprej uporabljajo pravila Zakona o gospodarskih družbah, predpisi, ki urejajo obdavčenje in drugi predpisi. Če se nad družbo začne postopek likvidacije, je treba zadnji dan pred začetkom tega postopka izdelati bilanco stanja in izkaz poslovnega izida. 

Če družba/družbeniki razmišljajo o postopku likvidacije, naj predhodno preverijo vse pravne, davčne in finančne posledice takega postopka.

Priporočamo vam, da se pred vašo odločitvijo o likvidaciji oziroma zaprtju podjetja obrnete na našo ekipo strokovnjakov Unija Consulting. Z veseljem vamo bomo pomagali najti pravo rešitev za vaše podjetje.

Kontaktirajte nas preko POVEZAVE in rezervirajte posvet pri davčnem strokovnjaku.