Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
16. julija, 2019

Pravilnici o podsticajima kod poreza na dobit, propisanim poslednjim izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Ministarstvo finansija objavilo je set pravilnika kojima se bliže uređuju uslovi za korišćenje poreskih podsticaja propisanih poslednjim izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Zakon“), a koji stupaju na snagu 20. jula 2019. godine i primenjuju se prilikom sastavljanja poreskih prijava počev za 2019. godinu:

  • Pravilnik o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica;
  • Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poreski kredit za ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost;
  • Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na priznavanje troškova koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem u poreskom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu.

Pravilnik o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica

Ovim Pravilnikom bliže su pojašnjeni uslovi i način izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz poreske osnovice. Podsećanja radi, kvalifikovani prihod, koji ostvari nosilac autorskog ili srodnog prava, po osnovu naknade za korišćenje predmetnih prava (osim naknade za prenos ovih prava u celini), može se izuzeti iz poreske osnovice u iznosu od 80% tako ostvarenog prihoda, umanjenog za iznos poreski priznatih rashoda u vezi sa aktivnostima istraživanja i razvoja koje su rezultirale nastankom predmetnog autorskog dela ili predmeta srodnog prava

Obračun kvalifikovanog prihoda vrši se posebno za svako deponovano autorsko delo ili predmet srodnog prava, odnosno pronalazak na Obrascu OKP – Obračun kvalifikovanog prihoda za period od ____ 20__. godine do ____ 20__. godine. Ovaj obračun se može vršiti i zbirno u slučaju da je došlo do više prerada izvorno deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava u registar nadležnog organa, pri čemu sve prerade izvorno deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, zaključno sa njegovom poslednjom deponovanom preradom, sadrže prepoznatljive karakteristične elemente prerađenog izvorno deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava.

Obrazac OKP podnosi se isključivo elektronskim putem uz obrazac poreskog bilansa za svaki poreski period od početka primene podsticaja, odnosno od sastavljanja poreske prijave počev za 2019. godinu.

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poreski kredit za ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost

U skladu sa odredbama Zakona, poreski obveznik, koji se ne može smatrati novoosnovanim, a koji izvrši ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva, koje obavlja inovacionu delatnost, ima pravo na poreski kredit u visini od 30% izvršenog ulaganja (a najviše do 100 miliona dinara pojedinačnom poreskom obvezniku), po osnovu u potpunosti uplaćenih sredstava, pod uslovom da pre ulaganja, ni obveznik ni njegova povezana lica, samostalno ili zajedno, nisu posedovala više od 25% akcija ili udela u novonastalom privrednom društvu u čiji kapital ulaže.

Pomenuto ulaganje obveznik ne sme da smanjuje u periodu od 3 godine od dana ulaganja, a poreski period kada može da počne da koristi poreski kredit je prvi naredni poreski period kada ispuni navedeni uslov.

Prema odredbama Pravilnika, kako bi dokazao da je ispunio uslove za ostvarivanje prava na poreski kredit za pomenuto ulaganje propisane Zakonom o porezu na dobit pravnih lica (Zakon), podnosi uz poresku prijavu u elektronskom obliku sledeće Obrasce –Izjave:

  • Obrazac UID – Izjava o ulaganju u inovacione delatnost – ovu izjavu obveznik podnosi uz poresku prijavu za godinu u kojoj je izvršio ulaganje;
  • Obrazac UID 1 – Izjava o ispunjenosti uslova novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost – ovu izjavu potpisuje i overava odgovorno lice društva u koje je izvršeno ulaganje, a obveznik je podnosi uz poresku prijavu za godinu u kojoj je izvršeno ulaganje;
  • Obrazac UID 2 – Izjava o ispunjenosti uslova novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost – ovu izjavu potpisuje i overava odgovorno lice društva nakon ispunjenja svih uslova propisanih za period od tri godine[1], a obveznik je podnosi uz poresku prijavu za poreski period nakon proteka tri godine.

Način umanjenja obračunatog poreza kod ulaganja u kapital novoosnovanog privrednog društava koje obavlja inovacionu delatnost iskazuje se na Obrascu PK 5 – Poreski kredit za ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društava koje obavlja inovacionu delatnost za period od ___ do ___ 20__. godine, koji se takođe podnosi u elektronskom obliku.

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na priznavanje troškova koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem u poreskom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu.

Troškovi koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem, koje obveznik obavlja u Republici, mogu biti priznati kao rashod u Poreskom bilansu obveznika, u dvostruko uvećanom iznosu. Pomenuti podsticaj ne odnosi se na troškove istraživanja, koji su nastali u cilju pronalaženja i razvoja nafte, gasa ili mineralnih zaliha u ekstrativnoj industriji.

Šta se smatra troškovima istraživanja i razvoja;

  • Način priznavanja troškova neposredno povezanih sa istraživanjem i razvojem u dvostruko uvećanom iznosu;
  • Kada će se smatrati da je projekat istraživanja i razvoja obavljen u Republici;
  • Dokumentacija koju obveznik treba da priloži;
  • Način vođenja evidencije troškova istraživanja i razvoja.

Za detaljnije informacije o objavljenim Pravilnicima, poreskim podsticajima, kao i za same obrasce, možete nam se obratiti na info.bg@unija.com ili na telefon: +381 11 312 12 82

[1] Uz poresku prijavu koja se podnosi za poreski period nakon proteka perioda od tri godine, obaveznik podnosi izjavu da novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost ispunjava uslove iz Zakona, a koji se tiču raspodele dividendi i troškova istraživanja i razvoja, odnosno kvalifikacije zaposlenih, odnosno vlasništva na patentom (korišćenja autorskog dela ili patenta), tokom protekle tri godine.