9. marca, 2021

Posebnosti pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo

Ko poslovodna oseba ali prokurist sklepa pogodbo o zaposlitvi, lahko v pogodbi drugače uredita pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi:

  • s pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas,
  • z delovnim časom,
  • z zagotavljanjem odmorov in počitkov,
  • s plačilom za delo,
  • z disciplinsko odgovornostjo,
  • s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.

 

Kadar se sklepa pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo, nastopa v imenu delodajalca organ, ki je po zakonu oziroma aktih družbe pristojen za zastopanje delodajalca proti poslovodnim osebam, če le-tega ni, pa lastnik. V primeru, ko se sklepa pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo, v času ustanavljanja delodajalca, nastopa v imenu delodajalca ustanovitelj.

S poslovodnimi osebami se pogosto sklepa pogodba za določen čas. Ta je lahko daljši od dveh let, ki je v ZDR-1 določen kot najdaljši dopustni čas trajanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Pogodbeni stranki se lahko torej dogovorita, da se delovno razmerje za določen čas, podaljšuje neomejeno, delovni čas nima omejitev, odmori in počitki niso zakonsko predpisani, temveč se šteje, da poslovodna oseba sama ureja svoj delovnik. Prav tako je strankama prepuščena določitev plačila za delo. Pogodbeni stranki torej nista dolžni upoštevati določb ZDR-1, ne veže ju niti kolektivna pogodba. 

Družba v razmerju nastopa kot delodajalec in zavezanec za plačilo prispevkov za socialna zavarovanja. Za odpoved pogodbe o zaposlitvi morajo biti vsi morebitni razlogi med strankami dogovorjeni v naprej. Plača, ki jo prejema družbenik, katere višina se določi glede na uvrstitev v določen dohodninski razred, se posamezniku upošteva v osnovi za odmero dohodnine, dohodki poslovodij pa so obdavčeni kot dohodki iz delovnega razmerja.