29. januarja, 2019

POREZNE AKTUALNOSTI – siječanj 2019.

PLAĆE – IZMJENE PROPISA O POREZIMA I DOPRINOSIMA

Paketom izmjena poreznih propisa koji stupaju na snagu sa 01.siječnjem 2019. godine uvedene su značajne izmjene u oporezivanju plaća i obračunu obveznih doprinosa iz plaća i na plaću:

 • Neoporeziva isplata nagrada radniku do 5.000,00 HRK godišnje – od strane poslodavca radniku koji ostvaruje primitke od nesamostalnog rada, ali je sebi mogu isplatiti i obrtnici i svi oni koji obavljaju nesamostalne djelatnosti

Ostaje mogućnost isplate prigodnih nagrada u neoporezivom iznosu od 2.500,00 HRK.

 • Ukidanje doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu.
 • Povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje na 16,5% na osnovicu bruto plaće.
 • Izmjena poreznih razreda – pri obračunu poreza na dohodak, stopa od 24% primjenjivat će se na mjesečnu poreznu osnovicu do 30.000,00 HRK, a porezna stopa od 36% na mjesečnu poreznu osnovicu iznad 30.000,00 HRK. Godišnja porezna osnovica za primjenu stope od 24% povećava se na 360.000,00 HRK, a godišnji iznos osnovice koju prelazi 360.000,00 HRK oporezivat će se stopom od 36%.
 • Korištenje osobnog odbitka za uzdržavane članove obitelji – moći će ga koristiti i maćehe i očusi za uzdržavanu pastorčad, kao i pastorčad koja uzdržava maćehe i očuhe.
 • Proširuje se krug primitaka koji se ne uzimaju u obzir pri izračunu godišnjeg limita od 15.000,00 HRK ukupnih primitaka koje mogu ostvariti uzdržavani članovi obitelji i djeca poreznog obveznika, a da pri tom sačuvaju status uzdržavanog člana. Tako oni smiju, među ostalim, ostvariti neograničen iznos odšteta od osiguranja zbog teške ozljede i priznate invalidnosti, stipendija isplaćenih od strane poduzetnika pravnih i fizičkih osoba, neprofitnih institucija itd., stipendija i nagrada za izvrsnost učenika i studenata isplaćenih iz proračuna, zatim fondova i programa EU i drugih međunarodnih fondova u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja, te potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja isplaćenih djeci bivših radnika koji su umrli ili su nesposobni za rad.
 • Određeni troškovi javnog prijevoza u mjestu boravka na službenom putu od sada se ne podmiruju iz dnevnice i smatraju se neoporezivim primitkom.
 • Primici od opcijske kupnje ili dodjele dionica od sada se smatraju dohotkom od kapitala i oporezuju stopom od 24%.
 • Primitkom po osnovi povoljnijih kamata smatra se razlika između ugovorene niže i kamatne stope od 2%.
 • Ukida se obveza vođenja evidencija i izvješća o uplaćenim porezno priznatim premijama osiguranja na koje se ne plaća porez na dohodak i isplaćenom dohotku od osiguranja te se zadnji obrazac DMO podnosi samo za uplate izvršene do kraja 2018. godine.
 • Dohotkom se više ne smatraju primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja od pravnih i fizičkih osoba niti primici za nadoknadu troškova prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove.
 • Udžbenici i bilježnice koje tijela lokalne i područne samouprave poklanjaju učenicima osnovnih i srednjih škola te formalni i neformalni programi obrazovanja nezaposlenih i drugih ugroženih osoba financiranih iz proračuna i sredstava EU i sličnih međunarodnih fondova, više se ne smatraju dohotkom.

IZMJENE PROPISA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

U skladu s najavama, izmijenjene su brojne odredbe o PDV-u koje stupaju na snagu s početkom 2019. godine. Neke od promjena koje svakako treba spomenuti jesu:

 • Stopa od 5% od sada se primjenjuje i na sve knjige i dnevne novine te na sve lijekove (a ne samo na one izdane na liječnički recept).
 • Stopa od 13% primjenjuje se i na svježe i rashlađeno meso, povrće, voće, hranu za životinje, dječje pelene te sve novine i časopise koji izlaze periodično (u svim oblicima).
 • Zajedno s predajom PDV obrasca, podnosi se i knjiga ulaznih računa u posebnom formatu. Od obveze su izuzeti obveznici bez sjedišta u RH koji obavljaju samo povremeni cestovni prijevoz putnika i mali porezni obveznici.
 • Porezni obveznici koji obavljaju međunarodni cestovni prijevoz putnika prije svakog obavljanja usluge moraju izvršiti službenu prijavu vršenja usluge.
 • Nakon prelaska iznosa isporuka od 300.000,00 HRK tijekom godine dana, treba se upisati u Registar obveznika PDV-a već od prvog dana slijedećeg mjeseca.
 • Porezni obveznik koji ne obavlja djelatnost u razdoblju dužem od 12 mjeseci, bit će izbrisan iz Registra obveznika PDV-a.
 • Priznavanje pretporeza od 50% od sada je moguće samo za osobne automobile, a ne i za druga sredstva za osobni prijevoz ako se ne koriste za obavljanje djelatnosti. Pri tom se 50% pretporeza može odbiti i na nabavnu vrijednost višu od 400.000,00 HRK.
 • Ukida se obveza preuzimanja porezne obveze od poreznog obveznika koji nema sjedište, prebivalište i uobičajeno boravište u RH, a ovdje je registriran za potrebe PDV-a, u slučajevima kad obavlja isporuke koje su oporezive u RH. Time se za strane porezne obveznike ukida i obveza podnošenja obrasca INO-PPO.
 • U slučaju sumnje u opravdanost dodjele PDV ID broja, Porezna uprava može od poreznog obveznika zatražiti podnošenje instrumenta osiguranja plaćanja za razdoblje od najviše 12 mjeseci. Ako porezni obveznik ne udovolji zahtjevu, PDV broj se ukida, a žalba ne odgađa izvršenje rješenja o ukidanju.
 • Porezna ili Carinska uprava može zatražiti polaganje instrumenta osiguranja plaćanja PDV-a pri stjecanju rabljenih prijevoznih sredstava iz druge države članice EU, prije njihove registracije.

ČLANOVI UPRAVE, IZVRŠNI DIREKTORI I LIKVIDATORI – OBVEZNO OSIGURANJE

Kako bi se onemogućile navodne zloupotrebe korištenja prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, propisano je obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje članova uprave i likvidatora na minimalnu propisanu mjesečnu osnovicu koja predstavlja prosječnu bruto plaću, a za 2019. godinu iznosi 8.448,00 HRK. Prijava na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje mora se izvršiti najkasnije 8 dana od dana upisa u sudski registar, ako osoba nije osigurana po nekoj drugoj osnovi.

Troškove osiguranja tada obveznik podmiruje samostalno, oni se ne smatraju troškovima društva. Ako se ti obvezni doprinosi podmiruju iz sredstava društva, oni se smatraju oporezivim neto primitkom, koji se oporezuje kao drugi dohodak.

Povoljniji položaj imaju članovi uprave, izvršni direktori, upravitelji i likvidatori koji su zaposleni (u društvu u kojem obavljaju funkciju ili bilo kojem drugom društvu), ili su osigurani po nekoj drugoj osnovi. Minimalna mjesečna osnovica u tom je slučaju umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,65, što iznosi 5.491,20 HRK.

Kad se nekoj od osoba koje spadaju u spomenute kategorije mjesečni doprinosi obračunavaju na osnovicu nižu od propisanih, Porezna uprava utvrdit će im godišnju osnovicu i izračunati godišnji iznos doprinosa za plaćanje, kao razliku između propisanih i uplaćenih iznosa tijekom godine.

Članovi uprave stranci također imaju obvezu prijave na obvezna osiguranja, ako nisu osigurani u svojoj zemlji ili ne postoji Ugovor o socijalnom osiguranju između njihove matične zemlje i RH.

Potvrda o postojanju obveznog osiguranja u matičnoj državi ne smije biti starija od 6 mjeseci. Većina država izdaje takvu potvrdu na obrascu A1. Potvrdu A1 stranac čuva kod sebe za vrijeme boravka i rada u RH.

IZMJENE OPĆEG POREZNOG ZAKONA

Novim izmjenama Općeg poreznog zakona promijenjena su ili uvedena nova opća pravila koja se tiču postupka oporezivanja u Republici Hrvatskoj. Najzanimljivije promjene odnose se na nove odredbe u vezi s poreznim postupkom (nadzorom):

 • Porezni obveznik koji je u tijeku poreznog nadzora ili nekog drugog poreznog postupka može angažirati opunomoćenika, stručnog pomagača i/ili poreznog savjetnika. Opunomoćenik može biti stručna osoba koja je ovlašteni porezni savjetnik ili odvjetnik.
 • Carinska uprava uvodi se kao tijelo koje uz Poreznu upravu može provoditi postupak provjere i utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje poreznih obveznika.
 • Zapisnik o poreznom nadzoru moći će se izdati i u elektroničkom obliku i dostaviti stranci elektroničkim putem.
 • Porezni obveznik dobije mogućnost odricanja prava na prigovor.

Porezni obveznik postaje obvezan prijaviti Poreznoj upravi broj poslovnog bankovnog  računa koji ima izvan Republike Hrvatske  te druge činjenice čije prijavljivanje je propisano zakonom, a nisu dostupne hrvatskim  poreznim tijelima kroz razmjenu podataka s drugim javnopravnim tijelima.

FISKALIZACIJA

Prilikom izdavanja dokumenata koji sadrže podatke o plaćanju, a prethode izdavanju fiskaliziranog računa, npr. ponudi, obračunu, nalogu, na njima treba istaknuti napomenu »OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN«.

Odredba se ne mora isticati na dokumentima koji prethode izdavanju računa koji sigurno neće biti naplaćen gotovinom niti će biti fiskaliziran (transakcijski račun).

POREZ NA PROMET NEKRETNINA

S ciljem poreznog rasterećenja, stopa Poreza na promet nekretnina smanjena je na 3% i primjenjuje se na promete nekretnina koji nisu oporezivi PDV-om, počevši od 01. siječnja 2019. godine.

 

Za više informacija o navedenim temama, slobodno nas kontaktirajte.

Biljana Stanković, ovlašteni porezni savjetnik

biljana.stankovic@unija.com

Venkomir Horvatić, Country Manager

venkomir.horvatic@unija.com