Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
27. januarja, 2017

Poreski tretman zarada i drugih primanja zapslenih u poreskom bilansu za 2016. godinu

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1068/2016-04 od 8.12.2016. god.)

“U skladu sa članom 9. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/01 … i 112/15, u daljem tekstu: Zakon), troškovi zarada, odnosno plata, priznaju se u iznosu obračunatom na teret poslovnih rashoda. Stavom 2. istog člana Zakona propisano je da se primanja zaposlenog koja se, u smislu zakona kojim je uređeno oporezivanje dohotka građana, smatraju zaradom, uključujući i primanja na koja se do iznosa propisanog tim zakonom ne plaća porez na zarade, priznaju kao rashod u poreskom bilansu u poreskom periodu u kome su isplaćena, odnosno realizovana.

U smislu odredaba zakona koji uređuje rad, zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu koja se utvrđuje u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu, a sastoji se od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i drugih primanja po osnovu radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

S tim u vezi, rashodi koje obveznik (poslodavac) iskaže u svojim poslovnim knjigama na ime obračunatih zarada, kao i bonusa (obračunatih po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca), uključujući i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, priznaju se kao takvi u poreskom bilansu obveznika u skladu sa članom 9. stav 1. Zakona.

Međutim, rashodi obveznika (kao poslodavca) po osnovu izdataka za zaposlene koji se, u smislu propisa koji uređuju oporezivanje dohotka građana, smatraju zaradom, kao što su primanja na koja se ne plaća porez na zarade do iznosa propisanog tim zakonom (kao npr. u slučaju jubilarnih nagrada) priznaju se na teret rashoda u poreskom periodu u kojem su isplaćena i to u celokupnom iznosu (nezavisno od toga da li se radi o isplati izvršenoj do visine neoporezivog iznosa ili preko neoporezivog iznosa), u skladu sa članom 9. stav 2. Zakona.”