21. marca, 2019

Poreska uprava Republike Srbije počela sa izdavanjem elektronskih uverenja

Novina za sve korisnike portala E-porezi koja je, omogućena od 1. marta 2019. godine, je dobijanje poreskih uverenja elektronskim putem, bez potrebe odlaska u filijale Poreske uprave.

Poreski obveznici trenutno mogu podneti zahtev za četiri vrste poreskih uverenja:

  • Uverenje o plaćenim obavezama na svim uplatnim računima javnih prihoda,
  • Uverenje o plaćenim doprinosima za zdravstveno osiguranje,
  • Uverenje o plaćenom porezu na dodatu vrednost i
  • Uverenje o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku

Za potrebe ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite, sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja, zasnivanja radnog odnosa, upisa dece u vrtić, ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, ostvarivanja prava iz oblasti finansijske podrške porodici sa decom, oslobađanja od plaćanja sudskih troškova i dokazivanja u postupku vezanom za predškolsko i školsko vaspitanje i obrazovanje, studentska i učenička pitanja, stručno usavršavanje i prekvalifikaciju – neće se, u skladu sa odredbama Zakona o republičkim administrativnim taksama, zahtevati uplata takse za izdato uverenje.