14. maja, 2020

Oprostitev DDV od pridobitve in dobave zaščitne opreme po ZIUZEOP-A

Oprostitev plačila DDV se uporabi za določeno zaščitno in medicinsko opremo iz seznama blaga, ki ga bo določila Vlada Republike Slovenije. Ker seznam zaenkrat še ni znan, trenutno še ni mogoče uveljavljati oprostitve plačila DDV.

Oprostitev plačila DDV velja za davčnega zavezanca, ki je oziroma bo v obdobju od vključno 13. marca 2020 do vključno 31. julija 2020 opravil dobave zaščitne in medicinske opreme iz seznama blaga, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu, vključno s pridobitvami tega blaga znotraj Unije. Kot že omenjeno, seznam še ni objavljen

Za dobave in pridobitve blaga, opravljene pred uveljavitvijo ZIUZEOP-A, bo mogoče uveljaviti oprostitev s popravkom računa. Popravek se vključi v obračun DDV za davčno obdobje, v katerem je izdan popravek računa. Na računu bo potrebno v zvezi z oprostitvijo navesti 62.b člen ZIUZEOP-A, poleg vseh obveznih sestavin računa po ZDDV-1.

Davčni zavezanec, ki uveljavlja oprostitev plačila DDV, mora v elektronski obliki kot lasten dokument preko sistema eDavki predložiti poročilo o opravljenih dobavah blaga na obrazcu »Poročilo DDV – oprostitev po ZIUZEOP-A«. Poročilo je potrebno predložiti za koledarski mesec, v katerem je bila opravljena pridobitev ali dobava, in sicer najkasneje do zadnjega delovnega dne za pretekli koledarski mesec.