16. avgusta, 2018

Odprti razpisi za financiranje

Ste v procesu iskanja virov financiranja? Ni še prepozno, da se prijavite na katerega izmed razpisov in si zagotovite najugodnejše vire dolžniških kreditov, bančnih garancij ali spodbud za razvoj. Za vas povzemamo nekaj še aktualnih razpisov s strani Slovenskega podjetniškega sklada in SID Banke.

Na Uniji Consulting vam svetujemo in pripravimo vso dokumentacijo potrebno za prijavo na razpis.

 

P4L 2018 – Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov

»Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri in katerih cilj oz. rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les ipd.

Na razpis se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.«

Rok za predložitev vlog je  22. 10. 2018.

P1 plus 2018 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Produkt P1 plus 2018 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. Podjetjem je tako omogočeno konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Roki za predložitev vlog so: 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2018.

Vir: Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo

 

 

 

Programi neposrednega financiranja za mala in srednje velika podjetja

Financiranje tehnološko-razvojnih projektov

Financirate lahko raziskovalno-razvojne projekte. V to kategorijo spada:

  • Pridobivanje novih znanj in spretnosti, katerih cilj je razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.
  • Izdelava prototipov, predstavitve, pilotni projekti, preizkušanje novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.
  • Raziskave z namenom razvoja novih ali ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.

Naložbene projekte – naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva:

  • Vzpostavitev nove poslovne enote.
  • Povečanje raznovrstnosti proizvodnje.
  • Bistvene spremembe v proizvodnem procesu.

Kredit lahko pridobijo gospodarske družbe vseh velikosti s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU, za katere velja da niso v postopku insolventnosti, niso prejemnice pomoči za reševanje, nimajo neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med celotnim in vpoklicanim kapitalom družbe večje od 0,5. (Pogoj ne velja, če je kreditojemalec MSP, ki obstaja manj kot tri leta.)

Rok za oddajo vloge je 31. oktober 2020.

Financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja (MSP 6)

V okviru kredita vam bo SID Banka zagotovili sredstva, s katerimi boste v dobi kreditiranja realizirane prihodke vašega podjetja namenili za:

  • Krepitev poslovanja.
  • Naložbe v poslovanje – opremo, stroje, prostore, povečanje raznovrstnosti proizvodnje itd.
  • Krepitev kapitala.
  • Nove zaposlitve.

Kredit lahko pridobite če ste v zadnjem zaključenem poslovnem letu dosegli najmanj 12,5 % in največ 40 % stopnjo kapitala, če se investicija še ni začela, se bo izvajala v Sloveniji in bo trajala do 4 let in če bo vaša lastna udeležba v investiciji najmanj 15 % celotnih izdatkov.

Rok za oddajo vloge je 31. oktober 2018.