23. marca, 2021

Odpravnina ob upokojitvi

Pri prehodu v upokojitev so delavci upravičeni do odpravnine, vendar le če so izpolnjeni pogoji.

Če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače, je delodajalec delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, in se upokoji ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi, dolžan izplačati odpravnino . Odpravnina znaša dve povprečni mesečni plači v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ali dve delavčevi povprečni mesečni plači za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje. Delodajalec lahko izplača odpravnino v breme posebnega zavarovanja.

Delodajalec je dolžan delavcu, ki dela krajši delovni čas in je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, v primeru upokojitve izplačati odpravnino sorazmerno delovnemu času, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi. Če je delavec zaposlen za krajši delovni čas na podlagi pokojninskega in invalidskega zavarovanju in v skladu z predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, ima pravico do plačila za delo po dejanski delovni obveznosti ter druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot delavec, ki dela polni delovni čas.

V primeru, da se delavec, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, delno upokoji, ima pri delodajalcu, pri katerem mu je prenehala pogodba o zaposlitvi in je sklenil novo za krajši delovni čas, pravico do odpravnine v sorazmernem delu.  Če se delavec po upokojitvi ponovno zaposli, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi nima pravice do odpravnine po prejšnjem odstavku. 

Delavec ni upravičen do odpravnine, kot je navedeno zgoraj, če delodajalec delavcu, ki izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev, odpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega poslovnega razloga. Če je delodajalec zanj financiral dokup pokojninske dobe, ima v tem primeru pravico do odpravnine glede na trajanje zaposlitve pri zadnjem delodajalcu (108. členu ZDR-1):

  • 1/5 povprečne plače delavca iz zadnjih treh mesecev za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let,
  • 1/4 povprečne plače delavca iz zadnjih treh mesecev za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let,
  • 1/3 povprečne plače delavca iz zadnjih treh mesecev za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let.

Odpravnina delavca, ki izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev, je tako lahko različna glede na to, ali pogodbo odpove sam, zaradi upokojitve, ali pa mu pogodbo odpove delodajalec brez navedbe razloga, ker delavec izpolnjuje pogoje za upokojitev. 

PKP 7 določa, da lahko delodajalec od 1. januarja 2021 delavcu, ki izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev, brez soglasja delavca odpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega poslovnega razloga. V takem primeru bi imel delavec tudi pravico do odpravnine po 108. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).  Vendar ta ukrep trenutno ni v veljavi, saj sodišče preučuje njegovo ustavnost.