20. septembra, 2016

Odabir revizora do 30.09.2016.

Od 01. siječnja 2016. stupanjem na snagu Zakona o računovodstvu (Narodne novine br. 78/15. i 134/15. – Uredba) obvezu revizije za poduzetnike uređuje samo Zakon o računovodstvu s obzirom da je brisan čl. 6. Zakona o reviziji (Narodne novine br. 146/05.-144/12.).

U skladu sa čl. 20. Zakona o računovodstvu propisano je da obvezi revizije godišnjih financijskih izvještaja podliježu godišnji odvojeni (pojedinačni) i konsolidirani financijski izvještaji subjekata od javnog interesa te velikih i srednjih poduzetnika koji nisu subjekti od javnog interesa.

Prema Zakonu o računovodstvu subjekti o javnog interesa su svi poduzetnici čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište bilo koje države članice, financijske institucije, u pravilu već obuhvaćene definicijom velikih poduzetnika, ostali veliki poduzetnici ali i druga trgovačka društva od javnog interesa sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa.

Jednako tako, obveznici revizije su i svi poduzetnici koji su podnijeli zahtjev za uvrštenje svojih vrijednosnih papira na uređeno tržište, ako obvezi revizije ne podliježu prema nekoj drugoj osnovi.

Obvezi revizije podliježu i odvojeni i konsolidirani godišnji financijski izvještaji dioničkih društava te komanditnih društava i društava s ograničenom odgovornošću, ako obvezi revizije ne podliježu prema nekoj drugoj osnovi, čiji odvojeni, odnosno konsolidirani podaci u godini koja prethodi reviziji prelaze pokazatelje u dva od sljedeća tri uvjeta:

  • iznos ukupne aktive 15.000.000,00 kuna,
  • iznos prihoda 30.000.000,00 kuna,
  • prosječan broj radnika tijekom poslovne godine: 25.

Ako već nisu obveznici kao veliki i srednji poduzetnici ili subjekti od javnog interesa, obveznici revizije konsolidiranih financijskih izvještaja su matična društva velikih i srednjih grupa.

Osim navedenih, obvezi revizije podliježu i godišnji financijski izvještaji poduzetnika koji su sudjelovali u poslovnim spajanjima odnosno podjelama kao preuzimatelji ili tako novoosnovana društva, ako obvezi revizije ne podliježu prema nekoj drugoj osnovi.

Nadalje, obvezi revizije podliježu i društva koja su odlučila reinvestirati dobit 2015. godine, ako tako ostvarena dobit nije ostvarena iz bankarskog odnosno financijskog nebankarskog sektora.

Reinvestiranom dobiti smatra se ostvarena dobit poreznog razdoblja iskorištena za povećanje temeljnog kapitala na temelju posebnih propisa, koja je jednaka iznosu izvršenih investicija u dugotrajnu imovinu s ciljem očuvanja postojećih radnih mjesta i za koju se rashodi u cijelosti utvrđuju kao porezno priznati u skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit.

Osim za poduzetnike, obveza revizije propisan je i za sve neprofitne organizacije prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 121/14.) ako je neprofitna organizacija u prethodnoj godini imala ukupan prihod iznad deset milijuna kuna. Neprofitna organizacija koja je u prethodnoj godini imala ukupan prihod od tri do uključivo deset milijuna kuna podliježe revizijskom uvidu koji se obavlja sukladno revizijskim propisima.

U skladu sa čl. 6. Zakona o reviziji uređeno je da skupština pravne osobe bira i imenuje revizorsko društvo ili samostalnog revizora najkasnije do 30. rujna godine na koju se revizija odnosi.

To znači da poduzetnici prema Zakonu o računovodstvu i neprofitne organizacije prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija ako su obveznici revizije imaju rok da do 30. rujna 2016. biraju i imenuju revizorsko društvo ili samostalnog revizora za reviziju 2016. godine. Navedeni rok se ne odnosi na društvo koje reinvestira dobit ali je svakako bitan trenutak donošenja odluke o reinvestiranoj dobiti, kao i izbor i imenovanje revizora u nekom primjernom roku.

(Izvor : Mišljenja.hr)