Pogodba o zaposlitvi je temeljna listina za obstoj delovnega razmerja. Opredeljuje razmerje med delavcem in delodajalcem ter njune obveznosti in pravice. Lahko jo sklenimo za določen ali nedoločen čas, ter za polni ali krajši delovnik. Vsebovati pa mora naslednje sestavine (ZDR-1):

 1. Podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališča oziroma sedeža,
 2. Datum nastopa dela,
 3. Naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka raven in smer izobrazbe, ter drugi pogoji za opravljanje dela,
 4. Kraj opravljanja dela; če ni naveden natančen kraj, velja, da delavec opravlja delo na sedežu delodajalca,
 5. Čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas,
 6. Določilo, ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom,
 7. Določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa,
 8. Določilo o znesku osnovne plače delavca v eurih, ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi, ter o morebitnih drugih plačilih,
 9. Določilo o drugih sestavinah plače delavca, plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače,
 10. Določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta,
 11. Dolžino odpovednih rokov,
 12. Navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca, oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca, in
 13. Druge pravice in obveznosti v primerih, določenih s tem zakonom.

V pogodbi o zaposlitvi se glede vprašanj, navedenih v sedmi, deveti, deseti in enajsti točki, stranki lahko sklicujeta na veljavne zakone, kolektivne pogodbe oziroma splošne akte delodajalca.

Če je določilo v pogodbi o zaposlitvi v nasprotju s splošnimi določbami zakona o delovnih razmerjih, kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom delodajalca, se upoštevajo navedene listine.

Svetovalci Unije Consulting d.o.o. smo vam na voljo za morebitna vprašanja na temo pogodbe o zaposlitvi (https://unija.com/sl/svetovanje/).

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.