Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
18. oktobra, 2016

Objavljeni novi pravilnici u vezi sa PDV i ZPPPA

U „Sl. glasniku RS” broj 80 od 30. septembra 2016. godine, objavljeni su sledeći novi pravilnici, kao podzakonska akta Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakona o PDV („Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04-ispr., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 83/15):

  • Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV, kojim se bliže se uređuju oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV, koja obezbeđuje vršenje kontrole pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, kao i oblik i sadržina pregleda obračuna PDV, a koji stupa na snagu 8. oktobra 2016. godine i primenjuje se od 1. januara 2017. godine (Obrazac POPDV podnosiće se uz poresku prijavu, u elektronskoj formi, počev od podnošenja poreske prijave za prvi poreski period 2017. godine).
  • Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja i sadržini obaveštenja Poreske uprave o otpočinjanju, odnosno okončanju poreske kontrole, kojim se bliže uređuju način i postupak dostavljanja i sadržina obaveštenja Poreske uprave da će se kod poreskog obveznika vršiti poreska kontrola i obaveštenja o okončanju poreske kontrole, a koji stupa na snagu 8. oktobra 2016. godine.
  • Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka Poreskoj upravi od strane jedinice lokalne samouprave, kojim se bliže uređuju način i postupak dostavljanja podataka Poreskoj upravi koji su od značaja za utvrđivanje i naplatu poreza na imovinu, a po zahtevu Poreske uprave i podataka o utvrđivanju i naplati ostalih izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave, a koji stupa na snagu 8. oktobra 2016. godine i primenjuje se od 1. januara 2017. godine.