Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
29. decembra, 2017

Objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine iz kojeg izdvajamo najznačajnije promjene:

  • propisuje se da se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju voda te topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol), a koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena;
  • propisuje se da se kod određivanja plaće u naravi, prag za određivanje godišnjeg iznosa iznad kojega se određuje plaća u naravi podiže sa dosadašnjih 400,00 na 600,00 kuna;
  • propisuje se da se trošak smještaja i prehrane radnika, koji s poslodavcem imaju sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme za sezonske poslove, u skladu s propisima kojima su uređeni radni odnosi, za vrijeme rada u sjedištu poslodavca ili njegove poslovne jedinice izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika radi poslova koje obavlja, a koji se podmiruje na teret poslodavca ne smatra dohotkom od nesamostalnog rada, a pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem te da u slučaju da je smještaj i/ili prehrana organizirana kod samog poslodavca, isti o tome mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju;
  • Pravilnikom se definiraju umanjenje dnevnice u slučaju kada je radniku osiguran obrok (osim doručka koji je uračunat u cijenu noćenja). Prema novim odredbama obrokom koji je osiguran (umanjuje se dnevnica) smatraju se i obroci koji su uključeni u :

– u cijeni kotizacije za prisustvovanja seminarima, stručnim savjetovanjima i slično
– u cijeni karte za putovanje brodom
– u cijeni zrakoplovne putničke karte, zbog prekida putovanja ili
– iz sredstava reprezentacije poslodavca.

  • Objavljena je naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obavezna osiguranja za 2018. godinu:

Najniža mjesečna osnovica iznosi 3.047,60 kuna

Najviša mjesečna osnovica iznosi 48.120,00 kuna

Najviša godišnja osnovica iznosi 577.440,00 kuna.

 

 

Izvor:

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, NN 128/2017

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018. godinu, NN 128/2017