Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
15. marca, 2016

Objava podataka i izmjena i dopuna propisa za FEBRUAR 2016. godine u FBiH

I.   U Službenim novinama FBiH broj 11. od 12.02.2016. godine objavljeno je: 

 •  Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriju FBIH
Promjene objavljene u ovom službenom listu odnose se na:
–   promjene u vezi sa uplatama naknada na ime nagradnih igara i igara na sreću
–   promjene pojedinih vrsta prihoda tekućih transfera i
–   promjena u dijelu koji se ondosi na prinudnu naplatu a gdje se dodaje stav koji kaže: “Prilikom uplate sredstava u postupku prinudne naplate poreznih obaveza kada obavezu umjesto dužnika vrši drugo lice (fizičko ili pravno lice), lice u ovo polje upisuje identifikacioni broj dužnika porezne uprave“.
II.    U Službenim novinama FBiH broj 13. od 19.02.2016. godine objavljeno je: 
 •  Podaci o prosječnim isplaćenim neto i bruto plaćama za 12/2015 u FBiH
–    Prosječna mjesečna neto plaća  zaposlenih u FBiH za 12/2015  ……………… 846 KM
–    Prosječna mjesečna bruto plaća  zaposlenih u FBiH za 12/2015  …………..1.295 KM
–    Prosječna mjesečna neto plaća  zaposlenih u FBiH za period 10-12/15 ..…..833 KM
 •  Podaci o prosječnim isplaćenim neto i bruto plaćama zaposlenih u FBIH za 2015

  –    Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u FBiH za 2015. iznosi 830 KM. Index u odnosu na prethodnu godinu 99,60.
  –    Prosječna mjesečna bruto plaća  zaposlenih u FBiH za 2015. iznosi 1.269 KM. Index u odnosu na prethodnu godinu 99,80.

 

 III.    U Službenim novinama FBiH broj 14. od 24.02.2016. godine objavljeno je:
 
 • Zakon o faktoringu 
Ovim  zakonom uređuje se kompletna oblast faktoringa a odnosi se na: faktoring, vrste faktoringa, ugovori o faktoringu, uvjeti za osnivanje, poslovanje, prestanak rada društva za faktoring, upravljanje rizicima, finansijsko izvještavanje, revizija i nadzor nad poslovanjem društava za faktoring.
 IV.    U Službenim novinama FBiH broj 15. od 26.02.2016. godine objavljeno je:
 • Zakon o porezu na dobit (FBIH) 
Dosadašnji Zakon o porezu na dobit iz 2010-te godine stavljen je van snage, i novi Zakon stupio je na snagu 8 dana od dana objavljivanja u Službenom listu.
Promjene koje je novi Zakon donio sa sobom ponajviše su dobile na značaju u dijelu koji se odnosi na porezna oslobađanja koja su do sada Društva ostvarivala po osnovu izvoza roba i usluga  a koje su novim zakonom ukinute.
Godišnji izvještaji i predmetni porezni bilansi za 2015-tu godinu posljednji su sačinjeni u skladu sa starim Zakonom.
V.    U Službenim novinama FBiH broj 18. od 09.03.2016. godine objavljeno je: 
 • Odluka o produženju primjene kolektivnih ugovora
U skladu sa promjenama koje su nastale nakon sto je novousvojeni Zakon o radu osporen presudom suda (što još nije objavljeno u Službenom listu) a novi kolektivni ugovori još nisu usvojeni, doneena je Odluka kojom se produžava primjena neusklađenih kolektivnih ugovora do njihovog usklađivanja, a najduže za 90 dana.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriju FBIH
Promjene objavljene u ovom službenom listu odnose se na promjene u vezi sa prihodima na ime nagradnih igara i igara na sreću FBIH.
Sve promjene obuhvaćene su zaključno sa Službenim novinama FBIH broj 18 od 09.03.2016. godine. 
 
U periodu od 09.03. do 15.03.2016. godine nije bilo objavljenih promjena zakonskih propisa.