Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
30. maja, 2012

Obdavčitev izplačila dobička družbeniku

Obdavčitev razdelitve bilančnega dobička (v nadaljevanju dobička) je odvisna predvsem od statusa prejemnika, torej ali je prejemnik fizična oseba ali pravna oseba, ali je družbenik ali zaposlen, ali član uprave ali nadzornega sveta in nadalje od tega ali je ta oseba rezident RS ali se šteje za nerezidenta. V tem prispevku obravnavam zgolj izplačilo dobička družbenikom oziroma delničarjem, ne pa tudi drugim. Pojem dividend je za namene tega prispevka potrebno razumeti kot izplačilo dividende s strani delniške družbe oz. udeležbe na dobičku pri družbi z omejeno odgovornostjo. Za delitev dobička pri osebnih družbah veljajo določena posebna pravila, ki niso zajeta v tem prispevku.

Status rezidenta oz. nerezidenta je potrebno določiti po naši nacionalni zakonodaji (Zakonu o dohodnini ZDoh-2 za fizične osebe in Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ZDDPO-2 za pravne osebe), v določenih primerih pa tudi ob upoštevanju določil o rezidentstvu na podlagi mednarodnih sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja (npr. primer, ko je določena oseba rezident v dveh državah, da se odpravi problem dvojnega rezidentstva).

Izplačilo dividende pravni osebi

Izplačilo dividend je predmet davčnega odtegljaja po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb, pa vendar to praviloma ne pride v poštev za izplačilo slovenski pravni osebi. Velja namreč, da se davčni odtegljaj ne izračuna, odtegne in plača, če so te dividende plačane zavezancu rezidentu, ki izplačevalcu sporoči svojo davčno številko. Enako velja v primeru, da se dividenda izplača zavezancu nerezidentu, ki je zavezan za davek od dohodkov, ki jih dosega z dejavnostjo oziroma posli v poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji, in izplačevalcu sporoči svojo davčno številko, če gre za dohodke, plačane tej poslovni enoti.

Pravila za obdavčitev izplačila dividende tuji pravni osebi pa so drugačna in so omenjena v nadaljevanju.

Pripravila: dr. Mateja Drobež Tomšič