Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
30. marca, 2016

Novosti pri poročanju M4 in iREK

Bliža se april, ko morajo delodajalci za svoje zaposlene oddati obrazec M-4. Z njim delodajalci Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje poročajo podatke in spremembo podatkov o plači oziroma osnovi, nadomestilih, plačanem prispevku in obdobjih zavarovanja.
Rok za vložitev obrazca M-4 je 30. 4., podatki pa se poročajo za preteklo koledarsko leto.
Podatki, ki se poročajo v obrazcu M-4

Obrazec M-4 vsebuje 5 rubrik (od A do E), v katere je treba izpolniti podatke.

V rubriki A se izpolnijo podatki o zavezancu in zavarovancu, datum vnosa podatkov, leto, za katero se sporočajo podatki, šifra prijave podatkov, registrska številka dajalca, registrska številka zavezanca, tedenski sklad ur zavezanca (tedensko število ur, za katere je zavarovan posameznik), letni sklad ur zavezanca, in EMŠO zavarovanca.

V rubriki B se označijo podatki o plači oziroma osnovi za obdobje, za katero so prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačani. V tej rubriki se za preteklo leto navede datum začetka in konca zavarovanja (torej čas, ko so se plačevali prispevki), število ur rednega dela v tem obdobju, morebitno število nadur ter dejanski znesek plače oziroma osnove in prispevkov.

V rubriki C se navedejo podatki o nadomestilu za obdobje, za katero so prispevki plačani, v rubriki D podatki o zavarovalni dobi s povečanjem ali o sezonskem delu, ko so prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačani (navedba obdobja v preteklem letu, trajanje zavarovalne dobe, šifra dobe in znesek prispevka za zavarovalno dobo s povečanjem), in v rubriki E podatki o obdobju, za katero prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje niso bili plačani, če je prišlo do take situacije.

Obrazec M-4 se oddaja elektronsko na pripravljenem obrazcu in prek spletne aplikacije za izvajanje elektronskega posredovanja obrazcev M-4, za kar je treba imeti ustrezen dostop.
Črtanje obrazca M-4 in poročanje podatkov na obrazcu iREK

Na podlagi spremembe Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) je predvideno prenehanje poročanja podatkov prek obrazca M-4, saj se bodo podatki poročali prek individualnih obrazcev REK. Za leto 2016 je kljub temu predvideno prehodno obdobje, kar pomeni, da še velja dvojno poročanje. Tako bodo delodajalci obrazec M-4 oddali še dvakrat, in sicer letos (do 30. 4. 2016 za leto 2015) in naslednje leto, ko bodo oddali zadnji obrazec M-4 (do 30. 4. 2017 za leto 2016).

Namesto poročanja Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo poročanje o relevantnih podatkih glede prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje potekalo na individualnem obrazcu REK. Od 1. 1. 2016 se namreč na obrazcih iREK poročajo tudi podatki, potrebni za oblikovanje prijave o osnovah ter sprememb teh podatkov za osebe v delovnem razmerju. Od 1. 1. 2017 bodo tako delodajalci zavezani poročati le še Finančni upravi RS, ne več Zavodu.

Na podlagi ZMEPIZ-1 je FURS po novem dolžan posredovati prejete podatke od delodajalcev Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za osebe v delovnem razmerju in osebe, zavarovane na podlagi opravljanja dela v okviru drugega pravnega razmerja.

Na podlagi Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu se na obrazcu iREK po novem navedejo:
•    v polje M01: podatek o številu ur, in sicer seštevek ur rednega dela in ur, za katere je bilo izplačano nadomestilo plače po predpisih o delovnih razmerjih in predpisih o urejanju trga dela v skladu z določbo 1. alineje 1. odstavka 32. člena ZPIZ-2, podatek o obdobju, ki se mora praviloma ujemati z obdobjem, za katero se predlaga obrazec REK (razen če gre za prijavo in odjavo v istem obdobju), znesku plače in nadomestila plače (razen nadomestil plač po 3. alineji 1. odstavka 32. člena ZPIZ-2, ki se vpisujejo v polje M02);
•    v polje M02: nadomestilo plače po 3. alineji 1. odstavka 32. člena ZPIZ-2 in število ur v mesecu, za katere se prejme nadomestilo plače;
•    v polje M03: nadure;
•    v polje M04: število ur in znesek plačila za opravljene ure dopolnilnega dela po ZDR-1;
•    v polje M05: povračila stroškov v zvezi z delom in osnova za prispevke iz naslova drugih dohodkov, če se od njih obračunajo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
•    v polje M06: letni sklad ur delavca, ki ustreza letnemu številu ur polnega delovnega časa delodajalca;
•    v polje M07: neplačana odsotnost;
•    v polje M08: razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov;
•    v polje M09: zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem;
•    v polje M10: sezonsko delo (obdobje in število opravljenih ur).

Ure se vedno vpišejo v celem številu, tudi če delodajalec sporoča podatke o normiranih urah, zneski pa se vpišejo v evrih z dvema decimalnima mestoma, brez zaokroževanja. Morebitna sprememba zavarovanja (prijava in odjava M1/M2) se praviloma poroča ločeno v dveh ali več vrsticah, pri tem pa se obdobja znotraj ene rubrike ne smejo prekrivati.

 

Pripravila: Nina Orehek Ručigaj