18. oktobra, 2016

Nove obaveze za prevoznike od 01.01.2017. godine

Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju usvojen tokom 2015. godine stupa na snagu 01. januara 2017. godine.
Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe i to u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju.

Javni prevoz tereta u smislu ovog Zakona je prevoz tereta u drumskom saobraćaju kod koga privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje obavlja prevoz naplaćuje uslugu prevoza ili ostvaruje bilo kakvu direktnu ili indirektnu ekonomsku korist na osnovu obavljanja tog prevoza;

Prevoz tereta za sopstvene potrebe definisan je kao prevoz tereta u drumskom saobraćaju koji domaće privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik, poljoprivrednik, odnosno strano pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice obavlja bez naknade u vezi sa poslovima iz svoje delatnosti. 

Zakon propisuje uslove koji treba da budu ispunjeni da bi se prevoz tereta smatrao sopstvenim, kao i obavezu opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave grada Beograda da vodi evidenciju o subjektima koji obavljaju prevoz tereta za sopstvene potrebe.

U te svrhe, domaće privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik, odnosno poljoprivrednik podnosi zahtev za upis u evidenciju opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, odnosno upravi grada Beograda, uz podnošenje odgovarajućih dokaza.
Za obavljanje javnog prevoza tereta biće potrebna licenca za prevoz, kako za prevoz tereta u domaćem tako i za prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju.
Za prevoz tereta za sopstvene potrebe neće biti potrebna licenca za prevoz.