Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
2. decembra, 2017

Neoporezive isplate za 2017.

NAGRADE I DAROVI RADNICIMA
1. Jubilarne nagrade, prema čl. 13. st. 2. t. 12. Pravilnika o porezu na dohodak:
  • za 10 godina radnog staža 1.500,00 HRK
  • za 15 godina radnog staža 2.000,00 HRK
  • za 20 godina radnog staža 2.500,00 HRK
  • za 25 godina radnog staža 3.000,00 HRK
  • za 30 godina radnog staža 3.500,00 HRK
  • za 35 godina radnog staža 4.000,00 HRK
  • za 40 godina i svakih narednih 5 godina radnog staža 5.000,00 HRK
2. Prigodna nagrada radniku (godišnje/božićnica i regres) ) čl. 13. st. 2. t. 11. Pravilnika 2.500,00 HRK
3. Dar radniku u naravi (godišnje) čl. 16. stavak 3 t. 7. Pravilnika 400,00 HRK
4. Dar djetetu (radnika) do 15 godina starosti (godišnje) čl. 13. st. 2. t. 10. Pravilnika 600,00 HRK
5. Potpora za novorođeno dijete radnika (do visine jedne proračunske jedinice prema posebnom propisu) čl. 13. st. 2.
t. 22. Pravilnika 3.326,00 HRK
6. Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika, uz njegov pristanak
čl. 10. t. 17. Zakona, do 500,00 HRK mjesečno odnosno 6.000,00 HRK godišnje
STIPENDIJE
1. Stipendije (učenicima srednje škole i redovnim studentima – mjesečno) čl. 45. st. 1. t. 3 Pravilnika 1.600,00 HRK
2. Stipendija koja se dodjeljuje studentima za izvrsna postignuća čl. 45. st. 1. t. 3. Pravilnika 4.000,00 HRK
3. Stipendije iz proračuna EU čl. 10. t. 13. Zakona u ukupnom iznosu isplate
4. Stipendije na javnim natječajima koje isplaćuju zaklade, fundacije, ustanove i druge institucije, koje djeluju u skladu
s posebnim propisima, osnovane s namjenom stipendiranja čl. 10. t. 18. Zakona u ukupnom iznosu isplate
PRIMICI UČENIKA I STUDENATA
1.Primici učenika i studenata za rad preko ovlaštenih posrednika (godišnje) čl. 45. st. 1. t. 2. Pravilnika 50.000,00
HRK
2. Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada (mjesečno) čl. 45. st. 1. t. 1. Pravilnika 1.600,00 HRK
OSTALE POTPORE I DAROVANJA
1. Potpore koje djeci u slučaju smrti roditelja isplaćuju pravne i fi zičke osobe te jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave na temelju svojih općih akata čl. 9. st. 2. t. 2.8. Zakona i čl.
209. Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08. – 22/12.) u ukupnom iznosu isplate
2. Darovanja za zdravstvene potrebe čl. 9. st. 1. t. 9. Zakona čl. 6. st. 6. Pravilnika, do visine
stvarno nastalih izdataka za tu namjenu
NAKNADE RADNICIMA
1.Troškovi prijevoza na posao i s posla (mjesni i/ili međumjesni) čl. 13. st. 2. t. 3. Pravilnika u visini
stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte javnog prijevoza
2. Naknada za uporabu privatnog automobila u službene svrhe (za loko vožnju i za korištenje privatnog automobila na
službenom putu) čl. 13. st. 2. t. 5. Pravilnika 2,00 HRK/km
POTPORE RADNICIMA
1. Potpore zbog bolovanja dužeg od 90 dana (godišnje) čl. 13. st. 2. t. 9. Pravilnika 2.500,00 HRK
2. Potpora zbog invalidnosti radnika (godišnje) čl. 13. st. 2. t. 6. Pravilnika 2.500,00 HRK
3. Potpora za slučaj smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog
druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji) čl. 13. st. 2. t. 8. Pravilnika
3.000,00 HRK
4. Potpora za slučaj smrti radnika, osim potpora koje poslodavci isplaćuju djeci radnika, a koje se smatraju
neoporezivim primicima u ukupnom iznosu čl. 13. st. 2. t. 7. Pravilnika 7.500,00 HRK
Napomena: 
Ako se isplaćuje potpora obitelji za slučaj smrti radnika iznad neoporezivog iznosa od 7.500 kuna taj iznos podliježe obvezi obračuna samo poreza na dohodak (drugi dohodak) bez obveze obračuna doprinosa (prema čl. 209. st. 1. t. 7. Zakona o doprinosima, Nar. nov., br. 84/08. 148/13.), osim potpora djeci koje su neoporezive u ukupnom iznosu. 
NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTA I TERENSKI DODATAK RADNICIMA
1. Troškovi prijevoza na službenom putu čl. 13. st. 2. t. 1. Pravilnika u visini stvarnih troškova
2. Troškovi noćenja na službenom putu čl. 13. st. 2. t. 2. Pravilnika u visini stvarnih troπkova bez
ograničenja kategorije hotela
3. Dnevnice u zemlji za službeno putovanje (u mjesto udaljeno najmanje 30 km) koje traje više od
12 sati dnevno. Za službeno putovanje u zemlji koja traju više od 8, a manje od 12 sati,
neoporezivi dio dnevnice iznosi do 85,00 HRK. čl. 13. st. 2. t. 13. Pravilnika 170,00 HRK.
4. Dnevnice u inozemstvu čl. 13. st. 2. t. 14. Pravilnika do propisanog iznosa za korisnike državnog
Proračuna Odluka Nar. nov., br. 8/06.
5. Dnevni iznos troškova smještaja, prehrane, mjesnog prijevoza i sl. izdaci (“per diem”) čl. 13. st.
12. Pravilnika ukupan iznos troškova službenog puta koji se radnicima isplaćuju iz proračuna EU
6. Terenski dodatak u zemlji (dnevno) – za udaljenost najmanje 30 km čl. 13. st. 2. t. 15. Pravilnika
170,00 HRK
7. Terenski dodatak u inozemstvu (dnevno) čl. 13. st. 2. t. 16. Pravilnika 250,00 HRK
8. Pomorski dodatak (dnevno) čl. 13. st. 2. t. 17. Pravilnika 250,00 HRK
9. Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe (dnevno) čl. 13. st. 2. t. 18. Pravilnika
400,00 HRK
10. Naknada za odvojeni život (mjesečno) čl. 13. st. 2. t. 19. Pravilnika 1.600,00 HRK
OTPREMNINE RADNICIMA
1. Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu čl. 13. st. 2. t. 20. Pravilnika 8.000,00 HRK
2. Otpremnina zbog poslovno i osobno uvjetovanih otkaza ugovora o radu prema Zakonu o radu
(za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca) čl. 13. st. 2. t. 21. Pravilnika 6.400,00 HRK
8.000,00 HRK za invalide rada.
Napomene: 
**ISPLATE RADNICIMA 
Iznose naknada, potpora i nagrada koji su navedeni u prethodnoj tablici, poslodavac 
može isplatiti bez obveze obračuna poreza i doprinosa samo radnicima. Kada poslodavac 
radnicima isplaćuje naknade koje prelaze neoporezive iznose, razlika se smatra 
primitkom od nesamostalnog rada, odnosno plaćom na koju treba obračunati porez na 
dohodak i doprinose. 
***ISPLATE OSOBAMA KOJE NISU U RADNOM ODNOSU 
Ako se naknade, potpora i nagrada isplaćuju osobama koje nisu u radnom odnosu kod isplatitelja ukupna se svota smatra primitkom od kojeg se utvrđuje drugi dohodak (čl. 44. st. 20. Pravilnika o porezu na dohodak), s iznimkom neprofitnih organizacija.