7. decembra, 2016

Neoporezive isplate za 2016.

NAGRADE I DAROVI RADNICIMA

 1. Jubilarne nagrade, prema čl. 13. st. 2. t. 12. Pravilnika:
  – za 10 godina radnog staža 1.500,00 HRK
  – za 15 godina radnog staža 2.000,00 HRK
  – za 20 godina radnog staža 2.500,00 HRK
  – za 25 godina radnog staža 3.000,00 HRK
  – za 30 godina radnog staža 3.500,00 HRK
  – za 35 godina radnog staža 4.000,00 HRK
  – za 40 godina i svakih narednih 5 godina radnog staža 5.000,00 HRK
 2. Prigodna nagrada radniku (godišnje/božićnica i regres) ) čl. 13. st. 2. t. 11. Pravilnika 2.500,00 HRK
 3. Dar radniku u naravi (godišnje) čl. 16. stavak 3 t. 7. Pravilnika 400,00 HRK
 4. Dar djetetu (radnika) do 15 godina starosti (godišnje) čl. 13. st. 2. t. 10. Pravilnika 600,00 HRK
 5. Potpora za novorođeno dijete radnika (do visine jedne proračunske jedinice prema posebnom propisu) čl. 13. st. 2. t. 22. Pravilnika 3.326,00 HRK
 6. Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika, uz njegov pristanakčl. 10. t. 17. Zakona, do 500,00 HRK mjesečno odnosno 6.000,00 HRK godišnje

STIPENDIJE

 1. Stipendije (učenicima srednje škole i redovnim studentima – mjesečno) čl. 45. st. 1. t. 3 Pravilnika 1.600,00 HRK
 2. Stipendija koja se dodjeljuje studentima za izvrsna postignuća čl. 45. st. 1. t. 3. Pravilnika 4.000,00 HRK
 3. Stipendije iz proračuna EU čl. 10. t. 13. Zakona u ukupnom iznosu isplate
 4. Stipendije na javnim natječajima koje isplaćuju zaklade, fundacije, ustanove i druge institucije, koje djeluju u skladu s posebnim propisima, osnovane s namjenom stipendiranja čl. 10. t. 18. Zakona u ukupnom iznosu isplate

PRIMICI UČENIKA I STUDENATA

 1. Primici učenika i studenata za rad preko ovlaštenih posrednika (godišnje) čl. 45. st. 1. t. 2. Pravilnika 50.000,00 HRK
 2. Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada (mjesečno) čl. 45. st. 1. t. 1. Pravilnika 1.600,00 HRK

OSTALE POTPORE I DAROVANJA

 1. Potpore koje djeci u slučaju smrti roditelja isplaćuju pravnei fi zičke osobe te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju svojih općih akata čl. 9. st. 2. t. 2.8. Zakona i čl. 209. Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08. – 22/12.) u ukupnom iznosu isplate.
 2. Darovanja za zdravstvene potrebe čl. 9. st. 1. t. 9. Zakona čl. 6. st. 6. Pravilnika, do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu.

NAKNADE RADNICIMA

 1. Troškovi prijevoza na posao i s posla (mjesni i/ili međumjesni) čl. 13. st. 2. t. 3. Pravilnika u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte javnog prijevoza.
 2. Naknada za uporabu privatnog automobila u službene svrhe (za loko vožnju i za korištenje privatnog automobila na službenom putu) čl. 13. st. 2. t. 5. Pravilnika 2,00 HRK/km.

POTPORE RADNICIMA

 1. Potpore zbog bolovanja dužeg od 90 dana (godišnje) čl. 13. st. 2. t. 9. Pravilnika 2.500,00 HRK
 2. Potpora zbog invalidnosti radnika (godišnje) čl. 13. st. 2. t. 6. Pravilnika 2.500,00 HRK
 3. Potpora za slučaj smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji) čl. 13. st. 2. t. 8. Pravilnika 3.000,00 HRK
 4. Potpora za slučaj smrti radnika, osim potpora koje poslodavci isplaćuju djeci radnika, a koje se smatraju neoporezivim primicima u ukupnom iznosu čl. 13. st. 2. t. 7. Pravilnika 7.500,00 HRK

Napomena:
Ako se isplaćuje potpora obitelji za slučaj smrti radnika iznad neoporezivog iznosa od 7.500 kuna taj iznos podliježe obvezi obračuna samo poreza na dohodak (drugi dohodak) bez obveze obračuna doprinosa (prema čl. 209. st. 1. t. 7. Zakona o doprinosima, Nar. nov., br. 84/08. 148/13.), osim potpora djeci koje su neoporezive u ukupnom iznosu. 

NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTA I TERENSKI DODATAK RADNICIMA

 1. Troškovi prijevoza na službenom putu čl. 13. st. 2. t. 1. Pravilnika u visini stvarnih troškova
 2. Troškovi noćenja na službenom putu čl. 13. st. 2. t. 2. Pravilnika u visini stvarnih troπkova bez ograničenja kategorije hotela
 3. Dnevnice u zemlji za službeno putovanje (u mjesto udaljeno najmanje 30 km) koje traje više od 12 sati dnevno. Za službeno putovanje u zemlji koja traju više od 8, a manje od 12 sati, neoporezivi dio dnevnice iznosi do 85,00 HRK. čl. 13. st. 2. t. 13. Pravilnika 170,00 HRK.
 4. Dnevnice u inozemstvu čl. 13. st. 2. t. 14. Pravilnika do propisanog iznosa za korisnike državnog Proračuna Odluka Nar. nov., br. 8/06.
 5. Dnevni iznos troškova smještaja, prehrane, mjesnog prijevoza i sl. izdaci (“per diem”) čl. 13. st. 12. Pravilnika ukupan iznos troškova službenog puta koji se radnicima isplaćuju iz proračuna EU
 6. Terenski dodatak u zemlji (dnevno) – za udaljenost najmanje 30 km čl. 13. st. 2. t. 15. Pravilnika 170,00 HRK
 7. Terenski dodatak u inozemstvu (dnevno) čl. 13. st. 2. t. 16. Pravilnika 250,00 HRK
 8. Pomorski dodatak (dnevno) čl. 13. st. 2. t. 17. Pravilnika 250,00 HRK
 9. Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe (dnevno) čl. 13. st. 2. t. 18. Pravilnika 400,00 HRK
 10. Naknada za odvojeni život (mjesečno) čl. 13. st. 2. t. 19. Pravilnika 1.600,00 HRK

OTPREMNINE RADNICIMA

 1. Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu čl. 13. st. 2. t. 20. Pravilnika 8.000,00 HRK
 2. Otpremnina zbog poslovno i osobno uvjetovanih otkaza ugovora o radu prema Zakonu o radu (za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca) čl. 13. st. 2. t. 21. Pravilnika 6.400,00 HRK 8.000,00 HRK za invalide rada

Napomene:
**ISPLATE RADNICIMA
Iznose naknada, potpora i nagrada koji su navedeni u prethodnoj tablici, poslodavac može isplatiti bez obveze obračuna poreza i doprinosa samo radnicima. Kada poslodavac radnicima isplaćuje naknade koje prelaze neoporezive iznose, razlika se smatra primitkom od nesamostalnog rada, odnosno plaćom na koju treba obračunati porez na dohodak i doprinose.
***ISPLATE OSOBAMA KOJE NISU U RADNOM ODNOSU
Ako se naknade, potpora i nagrada isplaćuju osobama koje nisu u radnom odnosu kod isplatitelja ukupna se svota smatra primitkom od kojeg se utvrđuje drugi dohodak (čl. 44. st. 20. Pravilnika o porezu na dohodak), s iznimkom neprofitnih organizacija.