Najava javnega poziva za pridobitev nepovratnih sredstev
26. oktobra, 2023

Najava javnega poziva za pridobitev nepovratnih sredstev – investicija v obnovljive vire energije

 Družba Borzen, d.o.o., ki je zadolžena za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko,. kot del ukrepov za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo, napoveduje javni poziv za dodelitev neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije, namenjene proizvodnji električne energije in toplote, ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije. Ta poziv naj bi bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije predvidoma konec oktobra 2023, medtem ko bo možnost prijave na poziv na voljo začetkom novembra preko ustrezne aplikacije. Vloge, prispele na poziv, bodo obravnavane s strani komisije v vrstnem redu prejema.

Nepovratna sredstva bodo namenjena investicijam v nakup in namestitev:

  • Novih proizvodnih naprav iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote.
  • Novih proizvodnih naprav iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote v kombinaciji s svežim hranilnikom električne energije in toplote.

Kot upravičeni subjekti za sodelovanje na javnem pozivu se štejejo prijavitelji, ki so vpisani v poslovni register, izkazujejo registrirano dejavnost v zvezi z električno energijo ali toploto in spadajo med naslednje kategorije:

  • Pravne osebe.
  • Zadruge.
  • Fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, vključno s statusom nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
  • Samoupravne lokalne skupnosti.

Izjema od zahtev glede registracije dejavnosti v zvezi s proizvodnjo električne energije velja za projekte, ki vključujejo proizvodne naprave, za katere iz soglasja za priključitev izhaja, da so priklopljene za namene samooskrbe. Razpoložljivih sredstev bo v skupni višini 80 milijonov evrov. V okviru javnega poziva se bo določila višina sredstev za posamezen sklop tehnologij glede na vrsto naprav. Najvišji znesek finančne pomoči za vsako posamezno napravo se bo izračunal na podlagi metodologije, ki upošteva specifičnosti vsake tehnologije in podvrste naprav. Poleg tega bo ta višina odvisna tudi od nazivne moči naprave ter velikosti subjekta, ki se prijavlja na javni poziv. Dodatne podrobnosti so na voljo v spodnji preglednici:

Tip napraveSklop za razpoložljiva sredstvaNajvišja višina pomoči glede na nazivno moč ali kapacitetoOmejitev moči proizvodne naprave velika podjetjaOmejitev moči proizvodne naprave za srednja podjetja
A – proizvodnjo električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energijeSklop 1
A 1.1. fotonapetostna elektrarnaSklop 1180 EUR/kWe1 MW6 MW
A 1.2 fotonapetostna elektrarna – skupnostnaSklop 1250 EUR/kWe1 MW6 MW
A 1.3. fotonapetostna elektrarna s kulturno-varstvenim soglasjemSklop 1350 EUR/kWe1 MW6 MW
A 1.4. fotonapetostna elektrarna, ki bo pokrivala zunanje nepokrite parkirne prostoreSklop 1350 EUR/kWe1 MW6 MW
B – proizvodnjo električne energije iz vetrne energijeSklop 2
B 1.1. vetrna elektrarna280 EUR/kWe1 MW1 MW
B 1.2. vetrna elektrarna – skupnostnaSklop 2350 EUR/kWe1 MW1 MW
C – proizvodnjo električne energije iz vodne energijeSklop 3400 EUR/kWe1 MW6 MW
D – soproizvodnjo iz geotermalne energijeSklop 32.500 EUR/kWe1 MW6 MW
E – soproizvodnjo iz bioplinaSklop 3
E 1.1. – soproizvodnjo iz bioplina – biomasaSklop 32.475 EUR/kWe2 MW
E 1.2. – soproizvodnjo iz bioplina – deponijski plinSklop 3500 EUR/kWe2 MW
E 1.3. – Soproizvodnja električne energije in toplote iz bioplina – plin, – pridobljen iz blata čistilnih naprav odpadnih vodaSklop 3500 EUR/kWe2 MW
F – soproizvodnjo električne energije in toplote iz lesne biomaseSklop 43.035 EUR/kWe10 MW
G – proizvodnjo toplote iz lesne biomase (kotel na lesno biomaso)Sklop 5250 EUR/kWt10 MW
H – Toplotne črpalke in sprejemniki – naprave večje ali enake 50 KWSklop 5
H 1.1. Toplotna črpalka z inštalirano izhodno močjo večjo od 50 kW (VODA – VODA; SLANICA (zemlja)/VODA)Sklop 5810 EUR/kWt10 MW
H 1.2. Toplotna črpalka z inštalirano izhodno močjo večjo od 50 kW (ZRAK – VODA)Sklop 5472 EUR/kWt10 MW
H 1.3. Toplotni sprejemniki sončne energije z inštalirano močjo večjo od 50 kWSklop 5342 EUR/kWt10 MW
I – hranilnik električne energije225 EUR/kWhvezano na moč naprave
J – Hranilniki toplote20 EUR/kWhvezano na moč naprave
*kWe – nazivna električna moč naprave
*kWt – nazivna toplotno moč naprave
*kWh – kapaciteta naprave