21. februarja, 2024

Na voljo novi mikrokrediti

Slovenski podjetniški sklad je razpisal Mikrokredite 2024.

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja za mikro in mala podjetja z namenom pokritja stroškov poslovnih procesov in/ali projektov, opisanih v prijavi za financiranje.

Višina financiranja

 • Od 5.000 do 25.000 EUR kot posojilo
 • 100-odstotno kritje upravičenih stroškov za poslovne procese in/ali projekte
 • Možnost oddaje 1 prijave.

Kreditni pogoji

 • Odplačilna doba: od 2 do 5 let
 • Moratorij: od 1 do 6 mesecev (z možnostjo podaljšanja do največ ½ ročnosti posojila)
 • Obrestna mera: 37,5 % 6-mesečnega EURIBORA + fiksni pribitek 0,8 %
 • Zavarovanje: 8 menic podjetja
 • Brez stroškov vodenja računa in odobritve posojila

Upravičeni stroški

 • Opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme)
 • Neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc,..)
 • Stroški materiala in trgovskega blaga
 • Stroški storitev
 • Stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki, stroški prehrane, regres,…)
 • Zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške
 • Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni tovorni promet ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

Pogoji za prijavo

 • Status mikro ali malega podjetja (samostojni podjetnik, gospodarska družba, zadruga z omejeno odgovornostjo)
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
 • Podjetje mora biti ustanovljeno in delovati pred 1.1.2022
 • Bonitetna ocena najmanj SB7
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 • Podjetje ne sme spadati v izključene sektorje
 • Upoštevanje pravil »de minimis«

Pogoji za črpanje posojila

 • Črpanje: Namensko in v enkratnem znesku (najpozneje v 45 dneh po odobritvi posojila)
 • Način odplačevanja: mesečno, v obrokih

Obdobje nastanka upravičenih stroškov

 • Upravičeni stroški poslovnega procesa/projekta lahko nastanejo največ 6 mesecev pred oddajo prijave in 18 mesecev po odobritvi posojila.

Roki in način oddaje prijave

 • Prijave je potrebno oddati elektronsko preko ePortala sklada, prvi rok oddaje je 8.3.2024 do 14. ure.

Za več informacij se obrnite na naše svetovalce preko elektronske pošte dejan.kaligaro@unija.com.