17. februarja, 2021

Na kaj morate paziti pri potnih nalogih

Potni nalog je podlaga za povračilo potnih stroškov. Z nalogom tako zaposleni kot družba izkazujeta, da je bila pot opravljena na podlagi potrebe družbe. Pri inšpekcijskih pregledih se velikokrat pozornost usmeri na sestavo potnega naloga ter dejansko dokazilo, da je bila pot poslovno potrebna in ali je bila dejansko izvedena. Inšpektorji so opazili, da namreč nekatere družbe izkoriščajo navidezne poslovne poti za izplačilo takšnih in drugačnih kompenzacij, ki bi drugače bile obdavčene.

Za potni nalog velja, da je verodostojna knjigovodska listina, iz tega izhaja, da morajo biti navedeni podatki točni, resnični in preverljivi. Da je dokument verodostojna knjigovodska listina, mora biti pripravljen tako, da iz njega tretja, nepovezana, a strokovno usposobljena oseba vsakokrat lahko nedvoumno razbere resničnost navedenih informacij. Vsebovati mora vsaj naslednje podatke:

  • podatke o družbi, ki odredi službeno pot, in dejstvo, da je bila pot odrejena,
  • podatke o izvajalcu službene poti (fizična oseba),
  • podatke o vozilu (tip vozila in reg. številka),
  • namen poti,
  • podatki o času in kraju,
  • dokazila o izvedbi poti,
  • drugo, glede na dejanske okoliščine.

 

Poleg navedenih podatkov so potrebna tudi objektivna dokazila. Ta zajemajo parkirne listke, cestnine, potrdila strank, plačila nočitev ipd. Na podlagi popolnega potnega naloga ima družba obveznost povračila stroškov v povezavi s potjo zaposlenemu. Velja omeniti, da je zastaralni rok za izplačilo potnih stroškov 5 let, po tem času, družba ni več zavezana k povračilu.

Izplačila na podlagi razmerja prokure, podjemne ali avtorske pogodbe se štejejo kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja in so predmet obdavčitve. Navedeno velja tako za plačilo za delo kot tudi za povračilo stroškov za prevoz in nočitve.

Delavci in poslovodne osebe imajo pravico do povračila potnih stroškov že po samem zakonu, pri tem pa je davčna obravnava takih izplačil drugačna, saj so povračila potnih stroškov neobdavčena po 44. členu Zakona o dohodnini.