2. junija, 2017

Makroekonomski i fiskalni podaci za april 2017. godine

Budžet Republike Srbije

Nakon prva četiri meseca 2017. godine u budžetu Republike ostvaren je suficit u visini od 10,7 mlrd dinara. U ovom periodu naplaćeni su prihodi u iznosu od 347 mlrd dinara, dok su rashodi iznosili 336,3 mlrd dinara.
Samo u aprilu ukupni prihodi iznosili su 89,3 mlrd dinara, a rashodi 85,8 mlrd dinara, te je budžet, u aprilu, bio u suficitu od 3,6 mlrd dinara.
Poreski prihodi iznosili su 79,4 mlrd dinara. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 45,7 mlrd dinara. U aprilu se uplaćuju tromesečne obaveze po osnovu PDV što je, u najvećoj meri, dovelo do visokog prihoda po ovom osnovu. Posle PDV najveći prihod zabeležen je po osnovu akciza u iznosu od 20 mlrd dinara. Preostali poreski prihodi su naplaćeni u skladu sa očekivanjima.
Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 9,7 mlrd dinara, a prihod po osnovu donacija iznosio je 0,2 mlrd dinara.
Rashodi su izvršeni u iznosu 85,8 mlrd dinara. Rashodi za zaposlene su iznosili 19,4 mlrd dinara, a transferi OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 17,2 mlrd dinara. U odnosu na početak godine u porastu su kapitalni izdaci i subvencije što je i očekivano.
Budžet opšte države

Na nivou opšte države, u periodu januar – april, zabeležen je ukupan fiskalni suficit u iznosu od 21,5 mlrd dinara i primarni suficit u iznosu od 79,5 mlrd dinara. Bolje ostvarenje od planiranog uglavnom je rezultat bolje naplate najznačajnijih poreskih prihoda (PDV, akcize i doprinosi) i većih jednokratnih uplata neporeskih prihoda.
Zbirni suficit lokalnih samouprava (opština i gradova) na kraju aprila iznosi 6,9 mlrd dinara. Relativno visok suficit početkom godine kod lokalnih samouprava, delom je posledica dinamike uplate poreza na imovinu (prva rata ovog poreza dopeva na naplatu sredinom februara), dok je dinamika rashoda takva da se početkom godine izvršavaju nešto usporenijim tempom. U istom periodu, AP Vojvodina je ostvarila suficit od 2,3 mlrd dinara.
Fondovi obaveznog socijalnog osiguranja su na kraju aprila u blagom suficitu (0,6 mlrd dinara). PIO fond je u deficitu od 3,5 mlrd dinara, kao rezultat viška prenetih sredstava iz prethodne godine u 2017. godinu. RFZO je zabeležio suficit u iznosu od 3,2 mlrd dinara. Nacionalna služba za zapošljavanje je takođe u suficitu od 0,9 mlrd dinara, dok je Fond SOVO april završio sa izbalansiranim budžetom.
Državna preduzeća nadležna za održavanje i izgradnju puteva, Putevi Srbije i Koridori Srbije trenutno imaju suficit od 1,1 mlrd dinara.