moški sedi za računalnikom in v rokah drži papirje, k njemu se stegujejo roke, njegov cilj je likvidacija družbe
20. junija, 2024

Likvidacija družbe po rednem postopku

Postopek redne likvidacije se začne s sprejetjem ustreznega sklepa o prenehanju družbe, pri tem pa se postopek začne še preden pride do formalnega vpisa v sodni register. Kadar sklep o likvidaciji sprejme skupščina, družba sama izpelje postopek za svojo likvidacijo in vključitev sodišča načeloma ni potrebna.

Prednost redne likvidacije je v tem, da po izbrisu družbe družbeniki praviloma niso odgovorni za morebitne preostale obveznosti družbe.

V Sklep o likvidaciji se vpiše:

 • firmo in sedež družbe,
 • dejstvo, da je sklep sprejela skupščina,
 • razlog za prenehanje,
 • rok za prijavo terjatev upnikov, in
 • ime, priimek in prebivališče ali firmo in sedež likvidacijskega upravitelja.

Ko skupščina sprejme sklep o likvidaciji, ga pošlje registrskemu organu, da vpiše začetek likvidacije v register. Med samim postopkom likvidacije, se za družbo še vedno uporabljajo določbe ZGD-1.

Likvidacijski upravitelj

Likvidacijski upravitelj ima enaka pooblastila za zastopanje in vodenje družbe v likvidaciji kot poslovodstvo družbe, razen če s sklepom o likvidaciji ni določeno drugače. Skupščina, ki je imenovala likvidacijskega upravitelja, ga lahko kadarkoli in brez obrazložitve razreši.

Likvidacijski upravitelj je za svoje delo materialno in kazensko odgovoren. Po izbrisu družbe iz registra ni mogoče izpodbijati dejanj likvidacijskega upravitelja, lahko pa se od njega zahteva povrnitev škode.

Likvidacijski upravitelj, ki prevzame posle in naloge prejšnjega poslovodstva, je lahko tudi zunanje (profesionalno) likvidacijsko podjetje.

Likvidacijski upravitelj po začetku postopka zastopa in predstavlja družbo, in zanjo:

 • sestavi začetno likvidacijsko bilanco,
 • konča začete posle,
 • poplača terjatve upnikom,
 • objavi poziv upnikom, naj mu prijavijo svoje terjatve v roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni od dneva objave,
 • na podlagi soglasja organa, ki je sprejel sklep o likvidaciji, lahko nadaljuje dejavnost s sklepanjem novih poslov,
 • izterja terjatve družbe,
 • in unovči (proda) likvidacijsko maso, če je to potrebno za poplačilo upnikov.

Terjatve upnikov do družbe v likvidaciji

Upniki so dolžni svoje terjatve do družbe v likvidaciji prijaviti v roku, ki ga določi skupščina v sklepu o začetku postopka. Po potrebi mora likvidacijski upravitelj zagotoviti ustrezno zavarovanje za poplačilo terjatev, ki še niso dospele, in znanih terjatev, ki jih upnik ni prijavil.

Če likvidacijski upravitelj na podlagi prijavljenih terjatev ugotovi, da premoženje družbe ne zadošča za poplačilo vseh terjatev upnikov v celoti z zakonskimi obrestmi, mora nemudoma ustaviti postopek likvidacije in dati predlog za začetek stečajnega postopka.

Če družba/družbeniki razmišljajo o postopku likvidacije, naj predhodno preverijo vse pravne, davčne in finančne posledice takega postopka.

Družbeniki lahko na skupščini sprejmejo odločitev za nadaljevanje družbe najkasneje pred začetkom delitve premoženja med družbenike, z najmanj tričetrtinsko večino zastopanega osnovnega kapitala. V takem primeru likvidacijski upravitelj registru predlaga izbris vpisa začetka likvidacije in predlogu priloži sklep skupščine.

Zaključek likvidacije družbe

Po popolnem poplačilu obveznosti, se likvidacija družbe lahko zaključi. Poslovne knjige, knjigovodska dokumentacija in dokumentacija o likvidacijskem postopku morajo biti shranjene pri enem od družbenikov, ki ga določi likvidacijski upravitelj. Upniki in družbeniki imajo pravico do vpogleda v navedene listine še tri leta po končanem likvidacijskem postopku.

Priporočamo vam, da se pred vašo odločitvijo o likvidaciji oziroma zaprtju podjetja obrnete na našo ekipo strokovnjakov Unija Consulting, ki vam bo z nasveti pomagala najti pravo rešitev za vaše podjetje.

Obrnite se na nas preko POVEZAVE in rezervirajte posvet pri davčnem strokovnjaku.