Ob zaključku leta je treba preveriti merjenje finančnih naložb in njihovo razvrščanje, da bodo računovodski izkazi pravilno izdelani in bo – kot zahteva zakon – letno poročilo resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe ter njenega finančnega položaja. Na predstavljeno v letnem poročilu se zanaša tudi bralec izkazov, to je lastnik, investitor, banka, država ali kak drug upnik in zainteresirani, zato je temu področju treba nameniti posebno pozornost, še posebej, ker velja za zahtevnejše področje računovodenja, in če tovrstna knjiženja niso naša dnevna opravila, se tega lotimo bolj oprezno. V nadaljevanju torej predstavljamo letna opravila in kontrole v zvezi s finančnimi naložbami.

Za začetek ponovimo, kaj finančne naložbe sploh so. Računovodski standardi določajo, da so finančne naložbe finančna sredstva, ki jih ima naše podjetje ali druga organizacija, da bi z donosi, ki izhajajo iz njih, povečevalo svoje finančne prihodke. Finančni prihodki se razlikujejo od poslovnih prihodkov, ki izhajajo iz prodaje proizvodov in opravljanja storitev v okviru njenega rednega poslovanja, torej iz opravljanja osnovne dejavnosti podjetja, ki je bodisi trgovina, proizvodnja ali opravljanje storitev. Poslovni prihodki torej izvirajo iz opravljanja osnovne dejavnosti, finančni prihodki pa iz vlaganj presežkov denarnih sredstev v različne oblike finančnih naložb. Naložbe so lahko povsem kratkoročnega značaja, kot je na primer vlaganje presežkov denarja v depozite pri banki ali v kratkoročne finančne inštrumente, lahko pa dolgoročnega značaja, ko si želimo s tako naložbo zagotoviti finančno varnost na dolgi rok. V praksi jih je mnogo vrst, po računovodskih pravilih pa jih razvrščamo v nekaj skupin glede na skupne značilnosti, od katerih so potem odvisna tudi pravila merjenja ob pripoznanju v knjigah in pravila kasnejšega merjenja, tj. merjenja na vsakokratni datum bilance stanja in izkazovanja učinkov pri njihovi prodaji ali drugačni odtujitvi.

Finančne naložbe so:

  • naložbe v kapital drugih organizacij; drug naziv zanje je kapitalski inštrumenti, gre torej za naložbe v delnice, deleže, tudi v kapitalske rezerve teh družb in v druge oblike kapitala, npr. v društveni sklad, vloge v zavode, fundacije ipd.; tovrstne naložbe praviloma razvrščamo v spodaj navedeno skupino 1 ali 4;
  • naložbe v finančne dolgove drugih organizacij, države, območja in občine ali drugih izdajateljev (sem spadajo dana posojila, depoziti in naložbe v kupljene obveznice); tovrstne naložbe razvrščamo v spodaj navedeno skupino 2 ali 3;
  • tudi finančna sredstva drugačne narave, kamor spadajo vse druge naložbe, ki prinašajo finančne prihodke in ne izvirajo iz opravljanja trgovinske, proizvodne in storitvene dejavnosti; sem bi na primer lahko šteli naložbe v forex posle ali naložbe v terjatve, ki so v posesti za trgovanje; tovrstne naložbe spadajo v skupino 1 ali 4.

 

Računovodska pravila za začetno in kasnejše merjenje finančnih naložb pa so razdeljena v štiri sklope, zato se navedene naložbe za potrebe merjenja ter priprave razkritij po SRS razvrščajo v eno od teh skupin:

  1. finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida;
  2. finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo;
  3. finančne naložbe v posojila;
  4. za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.

 

Ker imamo v praksi najpogosteje opraviti s prvo, tretjo in četrto skupino (naložbe v obveznice so redke), bomo v nadaljevanju članka predstavili merjenja in letne kontrole samo zanje. Hkrati naj omenimo, da te skupine finančnih naložb poznajo tudi MSRP, le da je tam novo razvrščanje in poimenovanje nekoliko drugačno, pravila evidentiranja pa so podobna, le bolj nadrobna in zato zahtevnejša.

Za vse vrste finančnih naložb velja enako pravilo kot za druge vrste terjatev in dolgov – da jih je treba v bilanci stanja predstavljati ločeno glede na ročnost (že zapadle in zapadle v plačilo v roku enega leta od datuma bilance stanja izkazujemo kot kratkoročne) in ločeno, če se nanašajo na družbe v skupini ali na tretje osebe.


Avtorica: Kristinka Vukovič

Celoten članek je na voljo v januarski številki biltena Unikum.

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.