Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
9. februarja, 2017

Letna poročila za namene državne statistike za AJPES

V zvezi z letnim poročanjem iz računovodskih izkazov pogosto prejmemo naslednji vprašanji, zato glede njiju podajamo mnenje:

  1. Stolpec preteklo leto – popraviti?

Pretekla leta smo za namene države statistike poročali v evrih, za leto 2016 v evrih s centi. Ko bomo poročali za leto 2016, je potrebno torej izpolniti stolpec preteklo leto – kdor želi, ga lahko izdela ponovno s centi. Ker z metodološkimi navodili ni posebej predpisana prilagoditev poročanja, lahko stolpec preteklo letu pustite tudi v evrih kot ste poročali lani (torej z decimalkama 00).
Stolpec preteklo leto popravljamo torej le izjemoma: zaradi spremembe računovodske usmeritve, zaradi popravka pomembne (bistvene) napake ali zaradi spremembe predpisa (npr. razvrščanje stavbne pravice, stroškov dela, vrednotenja postavk).
2. Poročanje o kapitalu s.p.

Tisti samostojni podjetniki, ki so zavezani k poročanju Ajpesu (vsi razen normirancev), letos prvič poročajo o kapitalu poleg rezerv s temile postavkami: začetni podjetnikov kapital (AOP058), prenosi stvarnega premoženja med opravljanjem dejavnosti (AOP060a), pritoki in odtoki denarnih sredstev (AOP060b) ter podjetnikov dohodek (AOP070) ali negativni poslovni izid (AOP071).

Zastavlja se vprašanje, kaj poročati pod AOP060b.
Ne glede na to, da SRS 30 ne pojasnjuje, ali se podjetnikovi pretekli dohodki ali negativni čisti poslovni izidi smejo/morajo pobotati z odtoki v gospodinjstvo in v standardu ni jasno pojasnjeno, ali se kot podjetnikov dohodek, ki se izkazuje na kontih skupine 93, obravnava le tekoči dohodek ali tudi preneseni (kot se npr. pri družbah), na podlagi

a)  določbe SRS 30, da se kot Podjetnikov dohodek ali negativni poslovni izid obravnava čisti poslovni izid (zaporedna 19 iz Izkaza poslovnega izida), torej tekoči poslovni izid, in na podlagi.

b)  prehodne določbe SRS 2016, to je 11. točke Okvira, ki določa, da se pretekli negativni kapital podjetnika izkaže v postavki odtoki denarnih sredstev (torej v pobotanem znesku).
menimo, da podjetnik v AOP070 oziroma 071 izkaže le tekoči čisti poslovni izid (torej podatek iz IPI tekočega leta), vse pretekle poslovne izide pa letno pobotava s postavko pritoki/odtoki denarnih sredstev (AOP060b). Navedeno bi pomenilo, da postavka AOP060b predstavlja znesek preteklih pretokov denarja, pobotanih s preteklimi dohodki ali negativnimi izidi, povečan za pritoke/odtoke tekočega leta (t.j. 2016), kar je bilo naše mnenje in razumevanje SRS 30 (podano v prvih informacijah in na seminarjih). Konec februarja smo prejeli pojasnilo, da bi se naj v postavko AOP 070 in 071 vpisovali ne le tekoči podjetnikov dohodek iz AOP 182, temveč tudi vsi pretekli podjetnikovi dohodki (pa četudi jih je podjetnik med tem že prelil v gospodinjstvo), torej stanje konta 93.