Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
26. februarja, 2020

Kontrolni postopki računovodij pred pripravo končnih računovodskih izkazov

Osnova za pripravo letnih poročil

Letno poročilo organizacij je sestavljeno iz računovodskega in poslovnega poročila. Pravno podlago za pripravo letnega poročila najdemo v osmem poglavju Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), kjer je določeno, da morajo družbe in podjetniki voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu s tem zakonom in slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, če zakon ne določa drugače. Na podlagi zaključenih poslovnih knjig je treba za vsako poslovno leto v treh mesecih po koncu tega poslovnega leta sestaviti letno poročilo.

ZGD-1 v zvezi s splošnimi pravili o računovodenju med drugim še določa:

  • poslovno leto se lahko razlikuje od koledarskega leta;
  • poslovne knjige morajo biti vodene po sistemu dvostavnega knjigovodstva, če zakon ne določa drugače;
  • vse družbe morajo pri vodenju poslovnih knjig upoštevati kontni okvir za glavno knjigo, ki ga sprejme Slovenski inštitut za revizijo v soglasju z ministroma, pristojnima za gospodarstvo in finance;
  • kontni okvir določi razrede kontov od 0 do 9 in skupine kontov od 00 do 99;
  • najmanj enkrat letno je treba preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v poslovnih knjigah ujema z dejanskim stanjem;
  • poslovne knjige, bilance stanja, izkaze poslovnega izida ter letna in poslovna poročila iz 56. in 60. člena ter prvega odstavka 70. člena ZGD-1 je treba trajno hraniti; knjigovodske listine se lahko hranijo le določen čas;
  • podrobnejša pravila o računovodenju določijo slovenski računovodski standardi in pojasnila slovenskih računovodskih standardov.

Poleg navedenih določil v 55. členu ZGD-1 najdemo tudi navodila za razvrstitev družb, kajti glede na obliko in velikost posamezne organizacije se spreminjata tudi vsebina in obseg posameznega letnega poročila. Dejansko je poznavanje razporeditve posamezne organizacije v velikostne razrede prva ključna stvar, ki jo mora računovodja spoznati pred začetkom priprave končnih računovodskih in davčnih izkazov.

Na podlagi meril (povprečnega števila delavcev v poslovnem letu, čistih prihodkov od prodaje in vrednosti aktive) je treba družbe razvrstiti na mikro-, male, srednje in velike družbe. Posamezna družba mora izpolnjevali dve izmed navedenih meril, prerazvršča pa se na podlagi podatkov dveh zaporednih poslovnih let.

Celoten članek je na voljo v februarski številki biltena Unikum.