Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
22. oktobra, 2019

Kdaj pravilno začeti z amortiziranjem?

V preteklosti so se računovodski predpisi o tem, kdaj se začne obračunavati amortizacija, večkrat spreminjali in v spominu nam je ostala le meglena predstava. Nekateri še vedno uporabljajo termin ‘datum aktiviranja’, vendar ga v današnjih časih narobe uporabljajo, zato si oglejmo danes veljavna pravila.

SRS določajo, da se opredmeteno osnovno sredstvo (npr. stroj, zgradba, avto, miza) prične amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko je razpoložljivo za uporabo.

Navidez enostavno? Nikakor, ko gre za nepremičnine in vsekakor, ko gre za mize, stole in printerje. Pojasnimo podrobneje:

  • Ključno je, da je sredstvo razpoložljivo za uporabo in ne, kdaj ga začnemo uporabljati. Če uporabljamo termin ‘datum aktiviranja’ za datum, ko sredstvo pričnemo uporabljati, bomo morda pričeli z amortiziranjem prepozno. Uporaba termina je zato dopustna v smislu datum začetka obračunavanja amortizacije za enostavne investicije.
  • Kako praktično ravnati: pri enostavnih investicijah je najbolje upoštevati datum dobave (prevzema) sredstva (praviloma datum dobave na dobaviteljevem računu). V večini primerov je namreč stol, ki ga je dobavitelj dobavil in kupec prevzel, razpoložljiv za uporabo. Je na voljo. Ni pomembno, ali smo ta stol za en mesec še odložili v kot pisarne, preden smo z njega odvili zaščitno folijo… stol je bil razpoložljiv za uporabo, zato se 1. dan naslednjega meseca prične amortizirati ne glede na to, ali na njem sedimo ali ga zgolj gledamo.
  • Pri zahtevnejših investicijah, kjer je nujno potrebna zahtevnejša montaža, sestava, usposobitev in zagon, nujno potrebujemo zapisnik tehnične ali druge pristojne službe, ki sporoči, kdaj so bila opravljena vsa dejanja, da je sredstvo na svojem mestu in v stanju, v katerem bo lahko delovalo na način, ki ga je poslovodstvo predvidevalo. To je lahko ‘datum aktiviranja’, vendar v tem primeru pomeni pričetek amortiziranja prvi dan naslednjega meseca po usposobitvi za nameravano uporabo.
  • Največ preglavic v praksi povzročajo nepremičnine. Zapomnimo si, da računovodski standardi ne pogojujejo niti pripoznanja sredstva niti začetka amortiziranja z opravitvijo vseh pravnih dejanj in pridobitvijo vseh soglasij. Recimo vpis v zemljiško knjigo, ki je za pravnike in lastnike ključno dejanje, se nikjer ne omenja. Kot določa 2. točka Okvira, je ključna zmožnost obvladovanja gospodarskih koristi, torej v uporabi sredstva zase ali pri dejavnosti (proizvodnje, opravljanju storitev, uprave). Pri osnovnih sredstvih – ko je nepremičnina na voljo in v stanju, da jo »zasedemo« in pričnemo uporabljati. Torej ko imamo ključe ali so prostori prebeljeni in vanje postavimo mize in stole in omare…

Izjema velja za sredstva v najemu.  Če ni utemeljenega zagotovila, da bo najemnik prevzel lastništvo do konca trajanja najema, je treba takšno osnovno sredstvo povsem amortizirati bodisi med trajanjem najema bodisi v dobi njegove koristnosti, in sicer v tistem obdobju, ki je krajše. To pa tudi pomeni, da pričnemo z obračunavanjem amortizacije takoj, ko je sredstvo vzeto v najem in ne šele naslednji mesec

Po SRS veljajo enaka pravila tako za neopredmetena sredstva (npr. licence za računalniške programe) kot tudi za opredmetena osnovna sredstva (npr. opremo) in naložbene nepremičnine (npr. nepremičnine, namenjene oddajanju v najem).

Kaj pa MSRP? Ti določajo zgolj, da se amortizacija, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo, torej ko je sredstvo na svojem mestu in v stanju, v katerem bo lahko delovalo na način, ki ga je poslovodstvo predvidevalo. To praktično pomeni, da sredstvo  pričnemo amortizirati takoj, torej tudi sredi meseca in po dnevih. Vendar v Sloveniji večina računalniških rešitev amortiziranja po dnevih ne podpira, poznamo le mesečne začasne in letne končne obračune amortizacij, zato v praksi tudi tisti, ki računovodijo po MSRP, obračunavajo amortizacijo šele s prvim dnem naslednjega meseca po tem, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo.