Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
20. aprila, 2018

Kateri poslovni subjekti so upravičeni do obročnega plačila in odloga davka?

Poslovni subjekti se lahko znajdejo v situacijah, ko ne morejo izpolnjevati vseh davčnih obveznosti do države v predpisanih rokih. Zato imajo na voljo ugodnejši način odplačevanja davčnih obveznosti, in sicer kot:

 • plačilo obveznosti v obrokih in
 • odlog plačila.

Davčni zavezanec ima možnost, da pri Finančnem uradu (kjer je vpisan v davčni register) vloži vlogo za odobritev odloga ali obročnega odplačevanja davka. Vlogo pa lahko vloži tudi preko portala eDavki. Ali bo vloga odobrena je odvisno od statusa davčnega zavezanca in vrste davka, na katerega se navedena ugodnost nanaša.

Za čas, ko je davčnemu zavezancu, odloženo plačilo davka oziroma dovoljeno obročno plačilo, se za odloženi znesek davkov ali neplačane davke (vključno z zamudnimi obrestmi) zaračunajo obresti, ki znašajo 2 % letno oziroma v višini referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči, ki jo objavi Evropska komisija, če je ta na dan izdaje odločbe višja od 2%.

Možni načini odplačevanja ali odloga davka
 1. Plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog za obdobje 24 mesecev
  Davčnemu zavezancu grozi hujša gospodarska škoda (zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov), odlog plačila davka oziroma obročno plačevanje davka pa bi davčnemu zavezancu omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode.
 2. Plačilo davka v največ 60 mesečnih obrokih (za srednja in velika podjetja)
  Predložitev pravnomočnega sklepa o potrjenem sporazumu o finančnem prestrukturiranju ali sklepa o potrjeni poenostavljeni prisilni poravnavi.
 3. Plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog za obdobje 24 mesecev
  Predložitev ustreznega instrumenta zavarovanja ali dovolitev vknjižbe zastavne pravice v ustrezen register.
Kaj obročno plačevanje in odlog nista možna?

Obročno plačevanje in odlog skladno z zakonom nista možna za naslednje obveznosti:

 • akontacijo davka,
 • davčni odtegljaj,
 • prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • prispevke za zdravstveno zavarovanje,
 • obveznosti, za katere davčni organ opravlja samo izvršbo in ne vodi knjigovodskih evidenc o odmeri teh obveznosti,
 • globe in stroške postopka o prekršku,
 • obveznosti, na katere v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, učinkuje postopek zaradi insolventnosti.