V praksi se velikokrat dogaja, da posamezniki sklepajo pogodbe o brezplačnem prenosu poslovnega deleža oziroma darilne pogodbe z namenom prenosa poslovnega deleža na zakonskega partnerja ali otroka.

Svetujemo, da se podjetniki dobro informirajo preden izvedejo postopek podaritve deleža družbe in se seznanijo z možnostjo, da ni obdavčitve. Praviloma pogodbe o odsvojitvi poslovnega deleža sestavljajo svetovalci. Pomembna je izbira svetovalca, saj dobri svetovalci opozorijo na vse vidike, ki so pri podaritvi deleža družbe zelo pomembni. V primeru nevednosti lahko namreč pride do zelo visoke obdavčitve. Velikokrat pa pogodbe sestavljajo tudi notarji. V praksi se pogosto dogaja, da v določenih primerih notarji ne opozorijo stranke na davčne posledice. Tako je še vedno veliko takih primerov, ko bi se podjetniki lahko izognili visoki obdavčitvi, vendar se ji ne zaradi nevednosti.

 

Ne glede na to, da gre za brezplačen prenos in ni prejeta nobena kupnina za odsvojeni poslovni delež, je potrebno vložiti napoved za odmero davka na kapitalski dobiček, saj gre tudi v primeru podaritve za odsvojitev. Torej je potrebno pri odsvojitvi poslovnega deleža vložiti napoved za odmero davka na kapitalski dobiček in plačati davek. Davčna osnova se izračuna kot razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi, zmanjšana za normirane stroške, povezane s pridobitvijo in odsvojitvijo kapitala.

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) daje možnost priglasitve odloga ugotavljanja davčne obveznosti. Ugotavljanje davčne obveznosti se lahko odloži pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku, vključno z neodplačno izročitvijo po izročilni pogodbi. V tem primeru zavezanec namesto napovedi za odmero davka na kapitalski dobiček lahko uveljavlja odlog.

Če bi na primer zavezanec podaril delež družbe svojemu otroku in pravočasno priglasil odlog ugotavljanja davčne obveznosti, ob odsvojitvi ne bi prišlo do plačila davka na kapitalski dobiček. S priglasitvijo bi obveznost za vložitev napovedi in plačilo davka na kapitalski dobiček prenesel na otroka. Otrok pa bi bil tem primeru oproščen plačila davka na dediščine in darila, saj gre za prvi dedni red. Za otroka se šteje lasten otrok, posvojenec in pastorek. Če bi v prihodnosti ta otrok podaril delež naprej svojemu otroku bi lahko tudi on uveljavljal odlog ter obveznost prenesel naprej na svojega otroka, ki bi bil tudi oproščen plačila davka na dediščine in darila. V primeru, ko zavezančev zakonec ali otrok pridobi kapital z obdaritvijo se kot čas pridobitve s podaritvijo ali zamenjavo pridobljenega kapitala šteje datum, ko je darovalec pridobil kapital.

Za vsa vprašanja povezana v zvezi s prenosom poslovanja ali podaritve deleža družbe, se lahko obrnete na svetovalce družbe UNIJA CONSULTING.

Kontakt Unija Consulting

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.