3. novembra, 2020

Kako ravnati, ko delavec koristi pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni na podlagi PKP5?

Konec prejšnjega meseca je je bila na podlagi interventnih ukrepov (PKP5) sprejeta »nova vrsta bolniške odsotnosti«, to je pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni do treh delovnih dni, in sicer brez obiska zdravnika.

Pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni podrobneje opredeljuje 20. člen Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki določa, da je delavec lahko odsoten z dela zaradi bolezni do tri zaporedne delovne dni brez obiska zdravnika (brez bolniškega lista). Za čas koriščenja te kratkotrajne odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače v višini 80 %, pri čemer lahko delodajalci v celoti uveljavljate povračilo nadomestila s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Rok za vložitev zahtevka je najpozneje tri mesece po preteku ukrepa, to je do 31.3.2021 (če ukrep ne bo podaljšan s sklepom Vlade Republike Slovenije).

Zahtevek za refundacijo lahko delodajalci vložite v elektronski obliki na spletni strani ZZZS v obliki Excel ali PDF datoteke. Kot razlog zadržanosti na zahtevku in obračunu označite št. 13 ”bolezen-3 dni”. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije povrne delodajalcu izplačano nadomestilo v 60 dneh po predložitvi zahtevka.

Delavec mora, tako kot ob nastopu vsake bolniške odsotnosti, tudi o tej obvestiti delodajalca prvi dan odsotnosti, pri čemer delavec v tem času ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali zapustiti kraja bivanja.

Navedeno pravico je mogoče koristiti le enkrat v koledarskem letu, in sicer do maksimalno tri zaporedne delovne dni. V primeru, da je delavec  odsoten le en ali dva dni, se šteje kot da je pravica izkoriščena v celoti in je ne more ponovno koristiti. Če delavec tudi po preteku tretjega dne odsotnosti meni, da še nadalje ni zmožen za opravljanje svojega dela, nemudoma obvesti izbranega osebnega zdravnika, ki presodi, ali so pri njem še nadalje podani razlogi za odsotnost od dela. Če izbrani osebni zdravnik pri delavcu ugotovi, da je ta tudi po preteku obdobja kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni še nadalje neprekinjeno začasno odsoten z dela zaradi bolezni ali poškodbe (iz kateregakoli razloga, kot je npr. bolezen, poškodba, nega, izolacija, spremstvo idr.), se šteje, da v tem primeru pravica do enkratne kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ni izkoriščena.