Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo
17. februarja, 2023

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok za oddajo: 27.3.2023 in 29.5.2023

Višina sofinanciranja: 15 – 50 %

NAMEN, CILJ in PREDMET SOFINANCIRANJA

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij v trajnostni razvoj nastanitvene infrastrukture za dosego dviga kakovosti infrastrukture in storitev višje kakovosti za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu.

Cilji javnega razpisa so:

 • trdno pozicioniranje na mestu vodilne države na področju okoljske trajnosti,
 • dvig dodane vrednosti v turizmu s trajnostnim razvojem turistične ponudbe v turizem višje dodane vrednosti.

Predmet javnega razpisa se deli na dva sklopa:

 • SKLOP 1 je sofinanciranje investicij v popolno prenovo oz. rekonstrukcijo nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3-5 zvezdic- v nadaljevanju * oz. 3-4 jabolka).
 • SKLOP 2 je sofinanciranje investicij v izgradnjo novih nastanitvenih obratov (t.j. novogradenj) nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3-5* oz. 3-4 jabolka).

Predmet sofinanciranja na obeh sklopih tega javnega razpisa so investicije, ki se nanašajo na vlaganja v naslednje nastanitvene obrate:

 • hotele in motele, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 20 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije 3* ali vsaj 30 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 4*;
 • penzione in gostišča, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 10 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*;
 • turistične kmetije, ki bodo po zaključeni investiciji imele vsaj 5 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije 3 jabolka;
 • kampe, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 30 nastanitvenih enot (kampirna mesta) kategorije vsaj 4*;
 • glampinge, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 5 nastanitvenih enot (bivalnih enot) kategorije vsaj 4*.

UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, z najmanj enim zaposlenim na dan oddaje vloge in s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki so nosilci dopolnilne dejavnosti Turizem na kmetiji, ter izpolnjujejo vse pogoje in zahteve javnega razpisa.

Podjetja, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo biti registrirani in morajo delovati v eno izmed dejavnostih:

 • SKD I55.100 – Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
 • SKD I55.202 – Turistične kmetije s sobami,
 • SKD I55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov.

UPRAVIČENI STROŠKI

 • Stroški investicij v opredmetena osnovna sredstva (vključno z morebitnimi stroški naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov)
 • Stroški investicij v neopredmetena osnovna sredstva,
 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev (priprava in izdelava projektne oz. investicijske dokumentacije, stroški gradbenega nadzora, stroški pridobitve ekoloških znakov, stroški programov izobraževanja in usposabljanja ipd.)

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Sofinanciranje je odvisno od velikosti podjetja prijavitelja in lokacije, na kateri bo izvedena investicija (15 – 50%):

Intenzivnost pomoči po regionalni shemi:

 • Območje »a« – Vzhodna Slovenija:
  • Velika podjetja 30%Srednje velika podjetja 40%
  • Mikro in mala podjetja 50%
 • Območje »c« – Zahodna Slovenija; obalno kraška statistična regija:
  • Velika podjetja 25%
  • Srednja podjetja 35%
  • Mikro in mala podjetja 45%
 • Območje »c« – Zahodna Slovenija; goriška, gorenjska in osrednjeslovenska statistična regija:
  • Velika podjetja 15%
  • Srednja podjetja 25%
  • Mikro in mala podjetja 35%