Izvedeni finančni instrumenti so opredeljeni v Zakonu o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI).

Najpogostejši izvedeni finančni instrumenti so opcije, certifikati, terminske pogodbe in posli zamenjave. Vsi izvedeni finančni instrumenti pa so našteti v drugem odstavku 7. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1).

Pod izvedene finančne instrumente ne štejemo poslov v zvezi z blagom kot osnovnim instrumentom, ki morajo biti poravnani z blagom (fizično). Prav tako ne štejemo promptnega (spot) valutnega trgovanja (posli, ki se takoj izvršijo, poravnava pa se lahko izvrši do nekaj dni kasneje).

Obdavči se dobiček od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, ki imajo vir v Republiki Sloveniji in izven Slovenije. Odsvojitev le-teh je vsak dogodek ali transakcija, pri kateri se doseže izgubo ali dobiček. Pri odsvojitvi, ki jo opravi fizična oseba v okviru opravljanja dejavnosti, se upošteva davek na dohodek iz dejavnosti in se ne obdavčuje po ZDDOIFI.

Kot davčna osnova pri odsvojitvi izvedenih finančnih instrumentov se upošteva razlika med vrednostjo izvedenega finančnega instrumenta ob odsvojitvi in vrednostjo izvedenega finančnega instrumenta ob pridobitvi. Pri pozitivnih davčnih osnovah se nato odšteje normirane stroške, povezane s pridobitvijo in odsvojitvijo izvedenega finančnega instrumenta.

Davek na izvedene finančne instrumente se izračuna in plača po stopnji:

  • 40 %, če je dobiček dosežen z odsvojitvijo izvedenega finančnega instrumenta pred potekom dvanajstih mesecev od sklenitve posla;
  • 27,5 %, če je dobiček dosežen z odsvojitvijo izvedenega finančnega instrumenta po dvanajstih mesecih imetništva ter pred dopolnjenih petih letih imetništva izvedenega finančnega;
  • 20 %, če je dobiček dosežen z odsvojitvijo izvedenega finančnega instrumenta po dopolnjenih petih letih imetništva;
  • 15 %, če je dobiček dosežen z odsvojitvijo izvedenega finančnega instrumenta po dopolnjenih desetih letih imetništva izvedenega finančnega;
  • 10 %, če je dobiček dosežen z odsvojitvijo izvedenega finančnega instrumenta po dopolnjenih petnajstih letih imetništva izvedenega finančnega instrumenta.

Davek po ZDDOIFI se ne plača in ne napoveduje od dobička, doseženega pri odsvojitvi izvedenega finančnega instrumenta po 20 letih imetništva oziroma po 20 letih od sklenitve posla.

Napoved za odmero davka od dobička iz odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov je potrebno vložiti do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. Obrazec, ki ga je potrebno oddati na FURS je Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov. Pomembno je vedeti, da se napoved odda tudi v primeru, ko je dosežena izguba. Pri oddaji napovedi vam lahko pomagamo svetovalci Unija Consulting.

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.