Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
29. decembra, 2017

Izmene i dopune zakona – decembar 2017. godine

Skupština Srbije je 14. decembra 2017 godine usvojila  izmene i dopune seta poreskih zakona kao i Zakona o radu.

1. ZAKON O  POREZU NA DOHODAK GRAĐANA
*primena od 01.01.2018
 • Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, precizirano je koji se dohodak smatra dohotkom ostvarenim na teritoriji Republike Srbije za obveznika nerezidenta i to kao dohodak ostvaren po osnovu rada koji nerezidentno lice obavlja na teritoriji Srbije.
 • Od oporezivanja su izuzeta sledeća primanja: primanja (osim zarade) po osnovu finansijske podrške porodici sa decom, primanja po osnovu usluge socijalne zaštite i materijalne podrške, novčana pomoć lica koja nisu u radnom odnosu kod davaoca pomoći, kao i za zaposlena lica, isključivo za lečenje u zemlji i inostranstvu, u visini stvarnih dokumentovanih troškova lečenja u zdravstvenoj ustanovi i troškova prevoza i smeštaja, novčana pomoć licima koja nisu zaposlena kod davaoca, a koja ne predstavljaju ekvivalent na neki njihov rad, u iznosu od RSD  12.375,00  ostvarenu kod jednog isplatioca.
 • Premija kolektivnog osiguranja života za slučaj smrti zaposlenog usled bolesti koju poslodavac plaća za sve zaposlene ne smatra se zaradom.
 • Novi neoporezivi iznos zarade – 15.000 dinara za lice koje radi punim radim vremenom.
 • Novoosnovano pravno lice, kao i novoosnovani preduzetnik, može da ostvari pravno na oslobođenje od plaćanja poreza po osnovu: zarada osnivača, odnosno po osnovu lične zarade preduzetnika, kao i zarade zaposlenih i to najviše za devet novozaposlenih lica sa kojima je zasnovao radni odnos.
 • Produženo je pravo na korišćenje poreskih olakšica za oporezivanje zarada i doprinose za zapošljavanje novih lica za zarade isplaćenje zaključno sa 31.decembrom 2019.godine..
 • Osnovicu poreza na zarade fizičkih lica (rezidenata Republike Srbije) koji su upućeni u inostranstvo na stručno usavršavanje i osposobljavanje čini iznos zarade koju bi ostvarili u Republici Srbiji na istim ili sličnim poslovima.
 • Prihod koji ostvari reduzetnik paušalac od izdavanja nepokretnosti, ne oporezuje se kao prihod od samostalne delatnosti.
 • Nabavna cena prava, udela ili hartija od vrednosti koje je obveznik stekao nasleđem ili poklonom, uvećava se godišnjim indeksom potrošačkih cena, od dana sticanja do dana prenosa, za svrhe određivanja kapitalnog dobitka.
 • Porez na druge prihode ne plaća se na dokumentovane naknade troškova po osnovu službenih putovanja u svrhu obavljanja poslova za domaćeg isplatioca, najviše do iznosa tih troškova  koji su izuzeti od plaćanja poreza na zarade za zaposlene po osnovu dnevnica, smeštaja i prevoza – licima koja su članovi organa uprave pravnih lica u vezi sa delatnošću  tih lica koja ih upućuju na put.

*primena od 01.07.2018.

 • Izmenjen je i način obračuna naknade za porodiljsko odsustvo – za prosek zarada se uzima osnovica doprinosa za zaradu isplaćena u prethodnih 18 meseci, a refundiranje će se vršiti najviše do 3 prosečne zarade u Republici Srbiji.
*primena od 01.10.2018.
 • Prilikom osnivanja pravnog lica/preduzetnika predviđeno je oslobođenje od plaćanja poreza na zarade osnivača/preduzetnika kao i za najviše 9 zaposlenih lica u godini osnivanja i narednoj godini. Uslov je da za lice za koje se koristi olakšica, pre zasnivanja radnog odnosa bilo je prijavljeno najmanje 6 meseci neprekidno u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili je u periodu od 12 meseci pre osnivanja/zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca, steklo srednje, više ili visoko obrazovanje.
*primena od 01.01.2019.
 • Obaveza vođenja poslovnih knjiga:
– po sistemu dvojnog knjigovodstva (preduzetnici koji obavljaju registrovanu delatnost i plaća porez na stvarni prihod)
– po sistemu prostog knjigovodstva (preduzetnici poljoprivrednici, i druga lica (obveznici PDV-a)
– knjiga ostvarenog prometa(preduzetnik koji obavlja registrovanu delatnost i plaća porez na paušalni prihod)
2. ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJA
*primena od 01.07.2018.
 • Preduzetnik koji ostvaruje ostale naknade po osnovu rođenja deteta i posebne nege, ne plaćaju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje po tom osnovu za vreme ostvarivanja prava na tu naknadu (Ukoliko preduzetnik nastavlja da obavlja preduzetničku delatnost za vreme ostvarivanja prava ostale naknade, osnovicu poreza čini lična zarada, odnosno oporeziva dobita, odnosno utvrđeni prihod.)
*primena od 01.10.2018.
 • Prilikom osnivanja pravnog lica/preduzetnika predviđeno je oslobođenje od plaćanja doprinosa za
 • zarade osnivača/preduzetnika kao i za najviše 9 zaposlenih lica u godini osnivanja i narednoj godini.
3. ZAKON O RADU
*primena od 25.12.2017.
 • Poslodavac je dužan da na osnovu ugovora o radu ili nekog drugog ugovora dužan da podnese jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje najkasnije pre stupanja lica na rad.
 • Poslodavac je dužan da vodi dnevnu evidenciju o prekovremenom radu zaposlenih, takođe dužan je da prilikom otkaza zaposlenom dostavi upozorenje lično ili na adresu zaposlenog.
 • Odluka o minimalnoj ceni rada za period januar-decembar 2018.godine iznosi RSD 143,00.
4. ZAKON O PDV
*primena od 01.01.2018.
 • Promet dobara i usluga koji se vrši između koncesionara i davaoca koncesije u okviru realizacije ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije;
 • Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za ishranu i piće zaposlenih i drugih radno angažovanih lica;
 • Postupak u slučaju kada poreski organ u postupku poreske kontrole utvrdi da je obveznik PDV-a greškom obračunao PDV kao da je poreski dužnik i koristio odbitak prethodnog poreza po tom osnovu;
 • Mesto prometa jedinstvene turističke usluge;
 • Pravo kupca prvog stana na refakciju PDV-a u slučaju prodaje stana kao hipotekovane nepokretnosti, odnosno u izvršnom postupku;
 • Odlaganje obaveze dostavljanja pregleda obračuna PDV-a do 1.jula 2018.godine.

*primena od 01.04.2018.

 • Definisan je pojam investicionog zlata i uslovi za poresko oslobođenje za obveznike koji se bave prometom ovih dobara.
*primena od 01.01.2019.
 • Propisano je oslobođenje PDV za dobra koja putnik koji nema prebivalište ni boravište u Srbiji, otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu za nekomercijalne svrhe. Ministarstvo Finansija će doneti pravilnik koji bliže uređuje ovo pitanje.
5. ZAKON O POREZU NA DOBIT
 • Precizirana je odredba vezana za ispravku vrednosti potraživanja, prema kojoj se trošak po navedenom osnovu priznaje ukoliko od roka za njihovu naplatu, odnosno realizaciju prošlo najmanje 60 dana od kraja poreskog perioda.
*primena od 01.04.2018.
 • Porez po odbitku plaćaće se na prihode nerezidentnih pravnih lica po osnovu naknada od sledećih usluga: Istraživanja tržišta, Računovodstvenih i revizorskih usluga, kao i drugih usluga iz oblasti pravnog savetovanja. Ministar će doneti Pravilnik koji bliže uređuje navedene usluge.
 • Rok za podnošenje poreske prijave za porez po odbitku je produžen na 3 dana od isplate prihoda nerezidentu.
*primena od 01.08.2018.
 • Izvršeno je usaglašavanje sa propisima koji se odnose na prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica i obustave postupka likvidacije.
Obračun poreza za 2018. godinu:
 • Izmenjen je način obračuna amortizacije nematerijalnih sredstava (umesto primene degresivne metode po stopi 10% na neotpisanu vrednost, primenjuje se proporcionalna metoda srazmerno veku trajanja).
 • Stalna sredstva koja se sastoje iz pokretnih i nepkretnih delova, razvrstavaju se po grupama shodno načinu na koji su evidentirana u poslovnim knjigama obveznika.
 • Ne postoji obaveza sačinjavanja izveštaja o transfernim cenama za transakcije koje se odnose na kapitalne dobitke.
 • Kod utvrđivanja prodajne cene za potrebe obračuna kapitalnog dobitka, ugovorena, odnosno tržišna cena predstavlja cenu bez poreza na prenos apsolutnih prava, odnosno bez PDV.
 • Nabavna cena osnovnih sredstava za svrhe utvrđivanja kapitalnog dobitka se koriguje na fer vrednost.
 • Preciziran je način utvrđivanja novozaposlenih radnika za korišćenje poreskog oslobođenja tj. 100 dodatno zaposlenih na neodređeno vreme se poredi u odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme koji je obveznik imao na poslednji dan perioda koji prethodi periodu u kojem je započeo ulaganje (a ne na ukupan broj zaposlenih).
6. ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA
*primena od 01.03.2018.
 • Uvedena je obaveza registrovanja faktura i drugih zahteva za isplatu, izdatih od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno subjekata javnog sektora kada su oni javni dužnici. Registrovanje faktura vrši se preko Centralnog registra faktura koje vodi Ministarstvo finansija – Uprava za trezor.