Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
23. avgusta, 2016

Iskazivanje dospjelih a nenaplaćenih potraživanja na obrascu OPZ-STAT-1

Pravilnikom o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (Nar. nov., br. 78/15. – dalje: Pravilnik) uvedena je obveza izvješćivanja o dospjelima, a nenaplaćenim potraživanjima putem obrasca OPZ-STAT-1. Navedenim je Pravilnikom bilo predviđeno da će se prvi obrazac OPZ-STAT-1, podnijeti Poreznoj upravi najkasnije do 20. veljače 2016. godine.

Izmjenama i dopunama Pravilnika koje su objavljene u Nar. nov., br. 16/16. prolongiran je rok za podnošenje prvog obrasca na 1. rujna 2016. godine.

Obveznici sastavljanja statističkih izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima su porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13., 153/13. – Rješenje USRH i 143/14. – dalje: Zakon o PDV-u) koji na dan sastavljanja izvješća imaju u svojim poslovnim knjigama evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja koja su dospjela u skladu s rokovima ispunjenja novčanih obveza propisanim posebnim propisom, odnosno Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12., 144/12., 81/13. i 112/13.).

Obrazac OPZ-STAT-1 sadržava podatke o:

1. danu, mjesecu i godini na koju se odnosi izvješće te danu, mjesecu i godini do kada računi nisu naplaćeni

2. poreznom obvezniku / podnositelju izvješća, i to: naziv / ime i prezime, OIB, adresa sjedišta ili prebivališta odnosno uobičajenog boravišta

3. dospjelim, a nenaplaćenim računima koji su izdani u skladu s odredbama Zakona o PDV-u (pod II.), i to po svakom pojedinom računu, te ukupna svota po svakom kupcu.

Izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima dostavlja do naplate u cijelosti ili cjelokupnog otpisa, uz uvjet da na dan sastavljanja nisu starija od 6 godina (konkretno za prvo izvješćivanje sa stanjem dospjelih, a neplaćenih potraživanja na 31. prosinca 2015. godine ulaze sva dospjela, a neplaćena potraživanja koja su dospjela na naplatu nakon 31. prosinca 2009. godine odnosno koja su dospjela 1. siječnja 2010. i nadalje.).

(Izvor : RRIF)