Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
3. februarja, 2016

Hitri pregled obveznih poročil za podjetnike

Poročila lahko pripravlja in oddaja podjetnik sam ali pa računovodstvo, kar je bolj pogosta praksa, saj razpolaga z vsemi potrebnimi podatki in znanjem. Pri poročilih je potrebno biti dosleden, saj se nekatera poročila oddajajo mesečno, druga pa na letni ravni. V nadaljevanju je hiter pregled najpogostejših poročil, ki ste jih kot podjetniki dolžni oddati.

1. Medletna poročila

  • Mesečni ali trimesečni obračun DDV
Rok za oddaja obračuna DDV-ja je zadnji delovni dan v mesecu, za pretekli mesec, do 20. v mesecu pa je v primeru opravljanja transakcij znotraj EU. Obračun oddajajo tista podjetja, ki so vpisana v register zavezancev za DDV. Mesečni ali tromesečni obračun DDV je odvisen od prometa zavezanca v zadnjih 12 mesecih.
Davčni zavezanec mora predložiti obrazec DDV-0 davčnemu organu v elektronski obliki preko sistema eDavki, primer izpolnjevanja obrazca: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/FormProcedure/ProcDdvo1.aspx 
  • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) – kot priloga obračuna DDV
Oddajajo ga podjetja, ki v določenem davčnem obdobju opravijo dobave blaga in storitev znotraj EU ali so bili udeleženi v tristranskih poslih pri pretoku blaga znotraj EU. Oddaja se kot priloga obračuna DDV, rok za oddajo je do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja.
  • Intrastat poročilo 
Oddajajo ga podjetja, ki presežejo vključitveni prag, ki znaša za odpreme blaga (prodajo) 200.000 EUR ali za prejeme blaga (nakup) 120.000 EUR ali če trgujejo z blagom izven EU. Rok za oddajo je do 15. v mesecu za pretekli mesec. Več informacij o Intrastat poročilu: http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/oddajanje-podatkov/podjetja/intrastat
  • REK obrazci
Oddajajo jih tista podjetja in fizične osebe, ki so izplačevalci dohodkov oz. plačniki davka za dohodke od katerih se izračunava akontacija dohodnine. Na REK obrazcu se poroča tudi prispevke za socialno varnost, ter druge dohodke iz delovnega razmerja, ki se do določene višine ne vštevajo v davčno osnovo (povračila stroškov v zvezi z delom, povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem, jubilejne nagrade, odpravnine, itd.)
 REK obrazci so predpisani v različnih oblikah, in sicer glede na vrsto dohodka:
Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja (plača, regres, jubilejne nagrade, odpravnine, bonitete iz delovnega razmerja,…) – REK-1 obrazec,
Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo – REK-1a obrazec,
Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja – REK-1b obrazec,
Obračun davčnih odtegljajev za dohodke po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja (Avtorski honorar, podjemna pogodba, dohodek za opravljeno osebno dopolnilno delo, dohodek iz začasnega in občasnega dela upokojencev,itd.) – REK-2 obrazec.
Individualni REK obrazec  je obrazec na katerem mesečno poročamo o bruto dohodkih, prispevkih, davkih, ter drugih izplačilih za vsako fizično osebo posebej in je del REK obrazca. Podrobno si lahko pogledate na spodnji povezavi.
Oddaja se jih najkasneje na dan posameznega izplačila dohodkov.
Opomba: s 1. 1. 2016 so na REK-1 obrazcih tudi podatki, ki smo jih poročali na M4 obrazcih. Podatke za leto 2017 naj bi oddajali samo še preko e-davkov, ukinja se oddaja podatkov na ZPIZ (M4 obrazci).
  • Obrazec PODO-OPSVL
Oddajajo ga samozaposleni in lastniki zasebnih podjetij, ki nimajo plače in izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje. Predložiti ga morajo najpozneje do 15. dne v mesecu.
  • 1-ZAP/M, Obrazec 3
Pravne osebe poročajo podatke o izplačanih plačah za namene statističnega raziskovanja in za namene spremljanja izvajanja predpisov s področja politike plač, tudi AJPESU (Agencija RS za javnopravne evidence in storitve) z obrazcem 1-ZAP/M. Obrazec 3 pa se oddaja ob izplačilu regresa za letni dopust. Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, tega poročila ne oddajajo.

 

2. Letna poročila

  • FURS
Do 31.12. tekočega leta posredujemo podatke o družinskih članih, za katere so delavci med letom uveljavljali posebno olajšavo. Pošiljanje podatkov o izplačilih fizičnim osebam – dohodnina do 31. 1. za preteklo leto in davčni obračun – obdavčljivi dobiček do 31. 3. za preteklo leto oz. v 3 mesecih po koncu davčnega leta, če je le-to drugačno od koledarskega leta.
  • AJPES
Objava letnih računovodskih izkazov s pojasnili do 31. 3. za preteklo leto za statistične namene ter pri majhnih podjetjih hkrati tudi za namene javne objave. Le družbe, ki so zavezane k reviziji, ter družbe, ki imajo poslovno leto drugačno od koledarskega, poročajo 2-krat.
  • ZPIZ
Prijava plačanih prispevkov in delovne dobe zaposlenih do 30. 4. za preteklo leto.
 
3. Ostala poročila
  • Poročila drugim 
Poročila Banki Slovenije so odvisna od dejavnosti podjetja ter od poslovanja s tujino, poročati pa je potrebno tudi Invalidskemu skladu, Statističnemu uradu, v Evidenco trga nepremičnin, našteto poročanje je pri mikro podjetjih redko.