tovarniški dimniki iz katerih se vali dim, modro nebo
28. maja, 2024

Gospodarsko prestrukturiranje premogovnih regij – javni razpis

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila javni razpis za gospodarsko prestrukturiranje Zasavske in Savinjsko-Šaleške premogovne regije (SAŠA premogovna regija) v okviru sklada za pravični prehod za obdobje 2024–2027. Namen razpisa je spodbuditi nova delovna mesta in trajnostne investicije, ki bodo prispevale k zmanjšanju posledic opuščanja rabe premoga.

Cilji razpisa

Namen razpisa je gospodarsko prestrukturiranje obeh premogovnih regij s spodbujanjem novih delovnih mest ter trajnostno naravnanih investicij. Cilji razpisa vključujejo:

  • Dvig dodane vrednosti na zaposlenega v premogovni regiji.
  • Zmanjšanje odvisnosti gospodarstva od fosilnih goriv.
  • Povečanje števila tujih in domačih investicij.
  • Diverzifikacijo gospodarstva v premogovni regiji.

Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevala k ustvarjanju novih delovnih mest. Minimalni obseg investicije mora znašati najmanj 500.000 EUR.

Ciljne skupine / upravičenci

  • Mikro, mala, srednja in velika podjetja, pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko –  pri čemer so izključni javni zavodi, ki so ustvarjani v skladu z Zakonom o zavodih.

Razpoložljiva sredstva za gospodarsko prestrukturiranje

Skupna razpisana vrednost znaša 68.700.000 EUR. Sredstva bodo razdeljena med regiji Zasavje in SAŠA:

  • Zasavje: Za velika podjetja 15.720.000 EUR, za mala in srednje velika podjetja 10.480.000 EUR.
  • SAŠA: Za velika podjetja 12.750.000 EUR, za mala in srednje velika podjetja 29.750.000 EUR.

Sredstva se lahko v drugem roku prerazporejajo znotraj posamezne premogovne regije, med sklopoma za MSP in velika podjetja, vendar ne med regijama.

Rok za prijavo

Prijave so možne do 1. julija 2024 in 2. decembra 2024. Če bodo sredstva porabljena že v prvem roku, bo drugi rok preklican.

Vir: GOV