22. marca, 2018

Godišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada

Pravna lica i preduzetnici koji proizvode ili uvoze proizvode koji nakon upotrebe postaju poseban otpad imaju obavezu da podnose godišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada. Lica su dužna da Agenciji za zaštitu životne sredine dostave navedeni izveštaj najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

Pravna lica i preduzetnici, kao proizvođači ili uvoznici, dužna su da vode dnevnu evidenciju o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda koji se plasiraju na tržište Republike Srbije, a koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Navedenu evidenciju obveznici mogu da vode u papirnoj ili elektronskoj formi. Takođe, bitno je imenovati lice koje će biti odgovorno za vođenje ove evidencije.

Na osnovu dnevnih evidencija o proizvedenim ili uvezenim proizvodima sastavlja se godišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada – PTP2 izveštaj. Godišnji izveštaj se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine unosom podataka direktno u informacioni sistem Agencije i slanjem odštampanog izveštaja na adresu Agencije.
Pored vođenja dnevnih evidencija i podnošenja godišnjeg izveštaja, pravna i fizička lica su u obavezi da u skladu sa Uredbom obračunaju i plate naknadu za posebne tokove otpada.
Za nepoštovanje izveštaja propisane su  kazne u sledećim iznosima:
  • 500.000 – 1.000.000,00 dinara za pravna lica
  • 25.000 – 50.000,00 dinara za odgovorno lice u pravnom licu
  • 250.000 – 500.000,00 dinara za preduzetnike.
Link za proveru da li su lica odgovorna za podnošenje godišnjeg izveštaja: