Konec meseca, 31. 8. 2020, se izteče rok za vložitev vloge za ugotavljanje upravičene višine državne pomoči, le-ta je določena v Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A). Ugotavlja se znesek, ki ga je podjetje prejelo iz naslova oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost za čas čakanja na delo in nadomestila plače ter oprostitve prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) za delavce, ki so opravljali delo v času epidemije.

Maksimalna vrednost (skupni znesek javnih sredstev, ki ga prejme podjetje) ne sme preseči;

  • 800.000,00 EUR na posamezno podjetje oziroma
  • 120.000,00 EUR na posamezno podjetje, dejavno v sektorju ribištva in akvakulture ali
  • 100.000,00 EUR na posamezno podjetje, dejavno na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov.

Kljub navedenim maksimalnim omejitvam zakon za velika podjetja, ki presegajo zneske iz zgornjega odstavka, omogoča dodatno možnost dodelitve javnih sredstev (preko maksimuma) v skladu s pravili o državnih pomočeh za nadomestilo škode, ki jo je povzročil izredni dogodek. Prav zaradi tega morajo velika podjetja, ki so presegla maksimalni znesek, do 31. 8. 2020 na pristojno ministrstvo (MDDSZ) vložiti vlogo, s katero dokazujejo nastalo škodo. V nasprotnem primeru se bo štelo, da škoda ni nastala, zato bo podjetje moralo vrniti sredstva, ki presegajo maksimalno vrednost.

Podjetje mora vlogi priložiti naslednja dokazila:

  • pravilno izpolnjen Obrazec za oceno škode, ki je kot Priloga 1 sestavni del uredbe, z ustreznimi dokazili (izkaz poslovnega izida, knjigovodske listine, obračun davčnega odtegljaja in drugo);
  • izjavo, koliko javnih sredstev je prejelo za namen odprave posledic škode;
  • izjavo, koliko drugih javnih sredstev je prejelo za nadomestila plače in oprostitve prispevkov za iste delavce;
  • kopije zavarovalnih polic za zavarovanje izpada prihodka oziroma v primeru, da podjetje ni zavarovano za izpad prihodka, ožigosano in podpisano izjavo direktorja ali druge pooblaščene osebe o tem, da podjetje ni bilo zavarovano za namene izpada prihodka oziroma za namene, ki pokrivajo tak izpad;
  • kopije dokazil sodnih postopkov, arbitraže ali drugih virov za kritje škode, oziroma ožigosano in podpisano izjavo direktorja ali druge pooblaščene osebe o tem, da podjetje ni udeleženo v navedenih postopkih.