Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
2. decembra, 2020

Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov

Eden glavnih ukrepov, ki jih lahko koristite pravne osebe in samostojni podjetniki na podlagi šestega protikorona paketa, je zagotovo ukrep delnega povračila nekritih fiksnih stroškov. V nadaljevanju vam predstavljamo pogoje, ki jih morate izpolnjevati za pridobitev pomoči. Ukrep velja do vključno 31. 12. 2020.

DO POMOČI SO UPRAVIČENI DO POMOČI NISO UPRAVIČENI
Vse pravne ali fizične osebe, ki so bile registrirane za opravljanje gospodarske dejavnosti najkasneje do 1. septembra 2020 in imajo na dan uveljavitve PKP6 – ZIUOPDVE (28. 11. 2020):

 • vsaj enega zaposlenega,
 • samozaposlenega, ki je na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2,

gospodarska družba družbenika ali delničarja  oziroma zadruga ali zavod ustanovitelja, ki je poslovodna oseba in je na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2.

Pomoči ne morejo koristiti:

 • neposredni ali posredni proračunski uporabniki, če je bil delež prihodkov iz javnih virov v letu 2019 višji od 70 %,
 • delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost in imajo na dan oddaje vloge več kot 10 zaposlenih,
 • tuja diplomatska predstavništva, konzulati, mednarodne organizacije in njihova predstavništva ter institucije, organi ali agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Do pomoči tudi niso upravičena podjetja, ki so bila na dan 31. 12. 2019 v težavah, skladno opredelitvijo 18. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.

.

Kot upravičenci se štejejo pravne osebe oziroma samostojni podjetniki, ki bodo dokazali da:

 • zaradi posledic epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu in
 • jim bodo prihodki od prodaje v zadnjem četrtletju 2020 (oktober – december) upadli vsaj za 30 % glede na enako obdobje leta 2019 oziroma v sorazmerju, če so bili ustanovljeni po 1. 10. 2019.

Pomoč bo mogoče koristiti za upravičeno obdobje, to je od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 (z možnostjo podaljšanja).

Višina pomoči pa je določena glede na višino padca prihodkov zadnjega četrtletja, pri čemer višina pomoči ni neomejena.

VIŠINA POMOČI OMEJITEV VIŠINE POMOČI
Upravičencu, ki je bil ustanovljen do vključno 1. oktobra 2019, pripada:

 • 0,6 % letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 na mesec v upravičenem obdobju, če mu bodo v zadnjem četrtletju prihodki od prodaje upadli od 30 % do vključno 70 %,
 • 1,2 % letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 na mesec v upravičenem obdobju, če mu bodo v zadnjem četrtletju prihodki upadli za več kot 70 %.

Če je bil upravičenec ustanovljen po 1. oktobru 2019, se pri izračunu upada prihodkov od prodaje kot pri izračunu višine pomoči namesto letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 upoštevajo prihodki od prodaje od njegove registracije do vključno 1. septembra 2020, preračunani na enako obračunsko obdobje.

Višina pomoči – fiksnih stroškov ne sme biti višja od:

 • 1000,00 EUR mesečno na zaposlenega za nedoločen čas ali na samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge ali zavoda, če so zavarovani na podlagi 15. ali 16. člena ZPIZ-2 (največ 3.000,00 EUR na takšno osebo za celotno četrtletje),
 • 70 % neto izgube (AOP 187) v upravičenem obdobju, če je upravičenec srednje ali veliko podjetje oziroma ,
 • 90 % neto izgube (AOP 187) v upravičenem obdobju, če je upravičenec mikro ali malo podjetje,
 • 800.000 EUR skupaj z drugimi prejetimi pomočmi, če je bil upravičenec registriran od 1. oktobra 2019 do 1. septembra 2020 oziroma 3.000.000 EUR, če je bil upravičenec registriran do 1. oktobra 2019.

.

Pravne in fizične osebe boste morale za uveljavljanje pomoči podati izjavo, ki temelji na vaši oceni upada prihodkov. Prav tako boste morali zagotavljati, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov, kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov.

Izjavo boste vložili preko portala eDavkov najkasneje do 31. 12. 2020 (vloga bo na eDavkih stopna predvidoma 17. 12. 2020). Finančna uprava RS bo nakazala pomoč do 20. 1. 2021 in to v enkratnem znesku za tisto obdobje (od oktobra do decembra), za katerega ste uveljavljali pomoč.

Če boste po prejetju pomoči ugotovili, da ne izpolnjujete pogojev za njeno pridobitev ali ste zahtevali previsok znesek pomoči, boste o tem obvestili FURS najpozneje do roka za predložitev letnega obračuna DDPO oz. DohDej (do 31. 3. 20201). Na podlagi obvestile oziroma izjave o neizpolnjevanju pogojev bo Finančna uprava RS izdala odločbo za vračilo prejete pomoči.

PRIMER IZRAČUNA
Prihodki v 2019

(v celem letu)

Prihodki oktober – december 2019 Ocenjeni prihodki oktober – december 2020 Zmanjšanje prihodkov Povračilo fiksnih stroškov / mesec Povračilo v upravičenem obdobju
50.000,00 20.000,00 10.000,00 50 % 300,00 EUR

(0,6 %*50.000,00)

900,00 EUR

Prihodki od prodaje so čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih računovodenja (AOP 110).