Katere davčne olajšave lahko uveljavljate Unija Smart Accounting
10. februarja, 2023

DDPO: Katere davčne olajšave lahko uveljavljate, da znižate davčno osnovo?

Obračun davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) je potrebno oddati v treh mesecih po koncu davčnega leta, kar letos pomeni, daj je rok za oddajo petek, 31. marec 2023.

Oddati ga morate podjetja, društva in zavodi, pri tem pa lahko uveljavljate davčno olajšavo in si na ta način znižate davčno osnovo.

Možne davčne olajšave pri DDPO

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) navaja, da so možne davčne olajšave za naslednje namene (poglavje VIII.):

 1. vlaganja v raziskave in razvoj,
 2. investiranje v opremo in neopredmetena sredstva,
 3. zaposlovanje,
 4. zaposlovanje invalidov,
 5. vlaganja v digitalni in zeleni prehod,
 6. izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju,
 7. prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,
 8. donacije.

1. Olajšava za vlaganje v raziskave in razvoj

Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 100 % zneska za vlaganja v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti in nakup raziskovalno-razvojnih storitev. V primeru neizkoriščenega dela davčne olajšave, lahko zavezanec zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih 5 davčnih obdobjih. V kolikor so vlaganja v raziskave in razvoj financirana s strani proračuna Republike Slovenije ali EU, olajšave ni mogoče uveljavljati.

2. Olajšava za investiranje

Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za investiranje v višini 40 % investiranega zneska v določeno opremo in neopredmetena sredstva, vendar največ v višini davčne osnove.
Pri tem se v opremo NE štejejo:

 • pohištvo in pisarniška oprema, razen računalniške opreme,
 • motorna vozila, razen osebnih avtomobilov ali avtobusov na hibridni ali električni pogon in avtobusov ter tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI.

Pri neopredmetenih sredstvih se ne štejejo dobro ime in stvarne pravice na nepremičninah ter druge podobne pravice.

Te olajšave ni mogoče uveljavljati, v kolikor so investicije financirane s strani proračunov lokalnih skupnosti, države RS ali EU. Prav tako pa je mogoče v primeru neizkoriščenega dela olajšave uveljavljati v naslednjih 5 davčnih obdobjih.

Zavezanec mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo v primeru, če:

 • prej kot v 3 letih proda opremo oziroma neopredmeteno sredstvo, za katero je uveljavljal olajšavo ali
 • proda opremo oziroma neopredmeteno sredstvo pred dokončnim amortiziranjem in je to krajše od 3 let.

3. Olajšava za zaposlovanje

Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za zaposlovanje novih oseb mlajših od 29 let ali starejših od 55 let, če izpolnjuje pogoje iz 55.b člena ZDDPO-2. Pri tem lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 45 % plače zaposlene osebe.

4. Olajšava za zaposlovanje invalidov

Zavezanec, ki zaposluje invalida, lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 50 % plač te osebe, v kolikor pa ima invalidna oseba 100 % telesno okvaro ali je gluha, pa v višini 70 % plač te osebe. Prav tako lahko uveljavlja olajšavo v višini 70 % plač, če zaposluje invalide nad predpisano kvoto in katerih invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

5. Olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod

Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 40 % zneska, ki predstavlja vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod v posameznem obdobju. Vlaganja vključujejo računalništvo v oblaku, umetno inteligenco, velepodatke ter okoljsko prijazne tehnologije, ki vključujejo čistejši, cenejši ter bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega sektorja, energijsko učinkovitost stavb in uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost. Kot pri 1. točki, olajšave ni mogoče uveljavljati pri vlaganjih razvoj financiranih s strani proračuna Republike Slovenije ali EU.

6. Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju

Olajšava pri obračunu DDPO se lahko uveljavlja tudi, ko zavezanec sprejme vajenca, dijaka ali študenta. V tem primeru lahko uveljavlja olajšavo v višini plačila tej osebi, če plačilo ne presega 80 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.

7. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Zavezanec – delodajalec lahko uveljavlja olajšavo v višini plačanih premij:

 • največ do zneska, ki je enak 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delojemalca – zavarovanca in
 • ne več kot 2.903,66 EUR letno.

8. Olajšava za donacije

Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene, če gre za izplačila rezidentom Slovenije in rezidentom države članice EU. Olajšavo je mogoče uveljavljati do višine 1 % obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem obdobju.

Poleg te olajšave, lahko zavezanec uveljavlja še olajšavo v višini 0,2 % za izplačila za kulturne namene, športne namene in za prostovoljna društva, ustanovljena za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu ter v višini 3,8 % za izplačila izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport.

Za več informacij v zvezi z davčnimi olajšavami pri DDPO se lahko obrnete na nas preko elektronske pošte info@unija.com