Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
23. marca, 2018

DDPO: katere davčne olajšave lahko uveljavljate, da si znižate davčno osnovo?

Obračun davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) je potrebno oddati v treh mesecih po koncu davčnega leta, kar letos pomeni, daj je rok za oddajo torek, 3. april 2018.

Oddati ga morate podjetja, društva in zavodi, pri tem pa lahko uveljavljate davčno olajšavo in si na ta način znižate davčno osnovo.

Možne davčne olajšave pri DDPO

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) navaja, da so možne davčne olajšave za naslednje namene (poglavje VIII.):

 1. vlaganja v raziskave in razvoj,
 2. investiranje v opremo in neopredmetena sredstva,
 3. zaposlovanje,
 4. zaposlovanje invalidov,
 5. izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju,
 6. prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,
 7. donacije.
1. Olajšava za vlaganje v raziskave in razvoj

Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 100 % zneska za vlaganja v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti in nakup raziskovalno-razvojnih storitev. V primeru neizkoriščenega dela davčne olajšave, lahko zavezanec zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih 5 davčnih obdobjih. V kolikor so vlaganja v raziskave in razvoj financirana s strani proračuna Republike Slovenije ali EU, olajšave ni mogoče uveljavljati.

2. Olajšava za investiranje

Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za investiranje v višini 40 % investiranega zneska v določeno opremo in neopredmetena sredstva.
Pri tem se v opremo NE štejejo:

 • pohištvo in pisarniška oprema, razen računalniške opreme,
 • motorna vozila, razen osebnih avtomobilov ali avtobusov na hibridni ali električni pogon in avtobusov ter tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI.

Pri neopredmetenih sredstvih se ne štejejo dobro ime in stvarne pravice na nepremičninah ter druge podobne pravice.

Te olajšave ni mogoče uveljavljati, v kolikor so investicije financirane s strani proračunov lokalnih skupnosti, države RS ali EU. Prav tako pa je mogoče v primeru neizkoriščenega dela olajšave uveljavljati v naslednjih 5 davčnih obdobjih.

Zavezanec mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo v primeru, če:

 • prej kot v 3 letih proda opremo oziroma neopredmeteno sredstvo, za katero je uveljavljal olajšavo ali
 • proda opremo oziroma neopredmeteno sredstvo pred dokončnim amortiziranjem in je to krajše od 3 let.
3. Olajšava za zaposlovanje

Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za zaposlovanje novih oseb mlajših od 26 let ali starejših od 55 let, če izpolnjuje pogoje iz 55.b člena ZDDPO-2. Pri tem lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 45 % plače zaposlene osebe.

4. Olajšava za zaposlovanje invalidov

Zavezanec, ki zaposluje invalida, lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 50 % plač te osebe, v kolikor pa ima invalidna oseba 100 % telesno okvaro ali je gluha, pa v višini 70 % plač te osebe. Prav tako lahko uveljavlja olajšavo v višini 70 % plač, če zaposluje invalide nad predpisano kvoto in katerih invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

5. Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju

Olajšava pri obračunu DDPO se lahko uveljavlja tudi, ko zavezanec sprejme vajenca, dijaka ali študenta. V tem primeru lahko uveljavlja olajšavo v višini plačila tej osebi, če plačilo ne presega 20 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.

6. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Zavezanec – delodajalec lahko uveljavlja olajšavo v višini plačanih premij:

 • največ do zneska, ki je enak 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delojemalca – zavarovanca in
 • ne več kot 2.390 EUR letno.
7. Olajšava za donacije

Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene, če gre za izplačila rezidentom Slovenije in rezidentom države članice EU. Olajšavo je mogoče uveljavljati do višine 0,3 % obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem obdobju.

Poleg te olajšave, lahko zavezanec uveljavlja še olajšavo v višini 0,2 % za izplačila za kulturne namene in za prostovoljna društva, ustanovljena za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu.

Za več informacij v zvezi z davčnimi olajšavami pri DDPO se lahko obrnete na nas preko elektronske pošte info@unija.com