31. januarja, 2019

Davčne novosti na Hrvaškem – januar 2019

PLAČE – SPREMEMBE PREDPISOV O DAVKIH IN PRISPEVKIH

Paket sprememb davčnih predpisov, ki so začeli veljati 1. januarja 2019, je uvedel pomembne spremembe pri obdavčitvi plač in obračunu obveznih prispevkov iz plač in na plače:

 • Neobdavčeno izplačilo nagrad s strani delodajalcev   zaposlenim, ki dosegajo dohodek iz naslova nesamostojne dejavnosti, in sicer do 5.000,00 HRK na leto. Neobdavčeno nagrado si lahko izplačajo tudi vsi tisti, ki opravljajo samostojno dejavnost oziroma so samozaposleni. Ostaja možnost izplačila neobdavčenih daril v letnem znesku do 2.500,00 HRK (božična darila ipd.).
 • Odprava prispevkov za obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti in prispevkov za varstvo zdravja pri delu.
 • Zvišanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje na 16,5% na podlagi bruto plače.
 • Spremembe davčnih razredov – pri obračunu dohodnine se za mesečno davčno osnovo do 30.000,00 HRK uporablja davčna stopnja 24%, za mesečno davčno osnovo nad 30.000 HRK pa se uporablja davčna stopnja 36%. Letna davčna osnova za uporabo davčne stopnje 24% se poviša na 360.000,00 HRK, letna davčna osnova nad 360.000 HRK pa se obdavči po stopnji 36%.
 • Olajšavo za vzdrževane družinske člane lahko koristijo tudi mačehe in očimi za vzdrževanje pastorkov in tudi pastorki, ki vzdržujejo mačehe in očime.
 • Razširja se seznam prejemkov, ki se ne upoštevajo pri izračunu letne omejitve 15.000,00 HRK skupnih prejemkov, ki jih lahko prejmejo vzdrževani družinski člani in otroci davčnega zavezanca, da še obdržijo status vzdrževanega člana. Med drugim  vzdrževani družinski člani in otroci lahko dosežejo neomejen znesek odškodnine zaradi resnih poškodb  in priznano invalidnost, štipendije podjetnikov pravnih in fizičnih oseb, neprofitnih organizacij itd., štipendije in nagrade za odličnost učencev in študentov, izplačanih iz sredstev proračuna, sredstev in programov EU in drugih mednarodnih skladov za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje ter podporo otroku za izobraževanje do 15. leta starosti ali do dokončanja osnovnošolskega izobraževanja za otroke nekdanjih delavcev, ki so umrli ali niso sposobni za delo.
 • Nekateri stroški javnega prevoza v kraju bivanja na službeni poti se ne smejo poravnati iz dnevnice in se štejejo za neobdavčen prihodek.
 • Prejemki iz opcijskih nakupov ali podelitve deleža podjetja (delnic) se štejejo za dohodek iz kapitala in so obdavčeni po stopnji 24%.
 • Za prejemke v naravi, prejete na podlagi ugodnejših obrestnih mer se šteje razlika med obrestno mero 2% in pogodbeno dogovorjeno nižjo obrestno mero.
 • Odprava obveznosti vodenja evidenc in poročil o plačanih zavarovalnih premijah, ki niso predmet dohodnine in izplačanih prihodkov iz zavarovanja. Zadnji obrazec DMO je se potrebno vložiti za plačila do konca leta 2018.
 • Kot obdavčljivi dohodki se ne štejejo več kot dohodki, ki jih fizične osebe prejmejo na podlagi daril pravnih in fizičnih oseb, in prejemki za povračilo stroškov prevoza in nastanitve v zdravstvenih ustanovah.
 • Učbeniki in zvezki, ki jih organi lokalne in regionalne samouprave podarijo učencem osnovnih in srednjih šol ter programov formalne in neformalne izobrazbe za brezposelne in druge ranljive osebe in se financirajo iz proračuna, sredstev EU ali podobnih mednarodnih skladov, se ne štejejo več za dohodek.

SPREMEMBE ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST

V skladu z napovedmi je bilo spremenjenih več določb o DDV, ki so začele veljati v začetku leta 2019. Nekatere spremembe, ki jih je vsekakor treba omeniti, so:

 • 5% stopnja se uporablja za vse knjige in dnevne časopise, pa tudi za vsa zdravila (in ne samo za zdravila, ki se izdajajo na zdravniški recept).
 • 13% stopnja se uporablja za sveže in ohlajeno meso, zelenjavo, sadje, živalsko krmo, otroške plenice in za vse časopise in revije, ki izhajajo periodično (v vseh oblikah).
 • Skupaj s predložitvijo DDV obrazca se mora predložiti tudi knjiga prejetih računov v posebni obliki. Od te obveznosti so izvzeti davčni zavezanci  brez sedeža v Republiki Hrvaški, ki opravljajo le občasni cestni prevoz potnikov in mali davčni zavezanci  .
 • Davčni zavezanci, ki opravljajo mednarodni cestni prevoz potnikov, morajo pred vsakim opravljanjem te storitve vložiti uradno vlogo za opravljanje te storitve.
 • Po presegu limita za dobavo blaga v višini 000,00 HRK v enem letu, se mora davčni zavezanec vpisati v register DDV zavezancev od prvega dne naslednjega meseca.
 • Davčni zavezanec, ki ne opravlja dejavnosti več kot 12 mesecev, se izbriše iz registra DDV.
 • Priznanje 50% davčnega predplačila je mogoče le za osebne avtomobile in ne za druga osebna prevozna sredstva, če se ne uporabljajo izključno za opravljanje dejavnosti. V tem primeru se lahko v obračunu DDV prizna tudi 50% davčnega predplačila na davčno osnovo (nabavna vrednost), ki presega 400.000,00 HRK.
 • Odpravlja se obveznost prevzema davčne obveznosti od davčnega zavezanca, ki nima sedeža, stalnega prebivališča in običajnega prebivališča v Republiki Hrvaški pri čemer je v RH registriran za namene DDV, v primeru dobav, ki so obdavčljive v Republiki Hrvaški. S tem se odpravi tudi obveznost predložitve obrazca INO-PPO za tuje davčne zavezance.
 • V primeru dvoma o upravičenosti dodelitve identifikacijske številke za DDV lahko davčna uprava od davčnega zavezanca zahteva, da predloži instrument zavarovanja za plačilo za največ 12 mesecev. Če davčni zavezanec ne izpolni te zahteve, številka DDV preneha veljati, ​​pritožba pa ne zadrži izvršitve odločbe o prenehanju..
 • Davčna uprava ali Carinska uprava lahko zahtevata instrument zavarovanja za plačilo DDV, pri nakupu rabljenih vozil iz druge države članice EU pred njihovo registracijo.

ČLANI UPRAVE, IZVRŠNI DIREKTORJI IN LIKVIDACIJSKIH UPRAVITELJEV – OBVEZNO ZAVAROVANJE

Da bi se preprečile domnevne zlorabe pravic iz zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, je predpisano obvezno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje članov uprave in likvidatorjev na podlagi minimalne predpisane mesečne ravni, ki jo predstavlja povprečna bruto plača, ki za leto 2019 znaša 8.448,00 HRK. Zahtevek za obvezno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje mora biti vložen najkasneje 8 dni od dneva vpisa v sodni register, če oseba ni zavarovana na kateri koli drugi podlagi.

Stroške obveznega zavarovanja morajo direktorji/likvidacijski upravitelji poravnati osebno, , zato se ti stroški ne štejejo za stroške podjetja. Če se ti obvezni prispevki poravnajo iz sredstev podjetja, se štejejo za obdavčljivi neto dohodek, ki se obdavči kot drugi dohodek.

V ugodnejšem položaju  so člani uprave, izvršni direktorji, poslovodni delavci in likvidacijski upravitelji, ki so zaposleni (v podjetju, v katerem opravljajo funkcijo ali v kateremkoli drugem podjetju), ali pa so zavarovani na drugi zavarovalni osnovi. Minimalna mesečna osnova v tem primeru je zmnožek povprečne plače in koeficienta 0,65, kar znaša 5.491,20 HRK.

Če se osebi, ki spada v omenjene kategorije, mesečno obračunavajo prispevki, ki so nižji od predpisanih, bo davčna uprava določila letno osnovo in izračunala letni znesek prispevka za plačilo kot razliko med predpisanimi in plačanimi zneski med letom.

Člani uprave, ki so tujci imajo prav tako obveznost vključiti se v obvezno zavarovanje, če niso zavarovani v svoji državi ali če med njihovo matično državo in Republiko Hrvaško ni sklenjena mednarodna pogodba o socialnem zavarovanju.

Potrdilo o obveznem zavarovanju v matični državi ne sme biti starejše od 6 mesecev. Večina držav izda takšno potrdilo na obrazcu A1. Potrdilo A1 hrani tujec pri sebi ves čas bivanja in dela v Republiki Hrvaški.

SPREMEMBE SPLOŠNEGA DAVČNEGA ZAKONA

Z novimi spremembami  splošnega davčnega zakona so se spremenile oziroma  so bila uvedena nova splošna pravila o davčnem postopku v Republiki Hrvaški. Najbolj zanimive spremembe se nanašajo na nove določbe v zvezi z davčnim postopkom (nadzor):

 • Davčni zavezanec, ki je v postopku davčnega nadzora ali nekem drugem davčnem postopku, lahko imenuje pooblaščeno osebo, strokovnega pomočnika in / ali davčnega svetovalca. Pooblaščenec je lahko strokovna oseba, ki je pooblaščeni davčni svetovalec ali odvetnik.
 • Carinska uprava je uvedena kot organ, ki poleg davčne uprave lahko izvaja postopek preverjanja in ugotavljanje dejstev, pomembnih za obdavčevanje davčnih zavezancev.
 • Zapisnik o davčnem nadzoru se lahko izda v elektronski obliki in dostavi stranki elektronsko Davčnemu zavezancu je dana možnost, da se odpove pravici do pritožbe.

Davčni zavezanec je dolžan sporočiti davčni upravi številko poslovnega bančnega računa zunaj Republike Hrvaške in druga dejstva, katerih registracija je predpisana z zakonom in  hrvaškim davčnim organom niso dostopna preko  izmenjave podatkov z drugimi organi javnega prava.

FISKALIZACIJA RAČUNOV

Pri izdaji dokumentov, ki vsebujejo podatke o plačilu in pred izdajo fiskalnega računa, npr. ponudba, , naročilo, mora biti na dokumentu navedena opomba “TO NI FISKALIZIRAN RAČUN”.

Opombe ni potrebno navesti na dokumentih pred izdajo računa, ki sigurno ne bodo plačani z gotovino in ne bodo fisklaizirani (transakcijski račun).

DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN

Z namenom znižanja davčne obveznosti se je stopnja davka na promet nepremičnin znižala na 3% in se uporablja za transakcije z nepremičninami, ki niso obdavčene z DDV, z začetkom od 1. januarja 2019 dalje.

 

Za več informacij o teh temah nas kontaktirajte.

Biljana Stanković, Pooblaščeni davčni svetovalec

biljana.stankovic@unija.com

Venkomir Horvatić, Country Manager

venkomir.horvatic@unija.com