23. februarja, 2018

Centralni Registar faktura – izdavanje faktura javnom sektoru

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama u decembru 2017.godine. Među najznačajnijim izmenama nalazi se uvođenje obaveze registracije faktura i drugih zahteva za plaćanje izdatih javnom sektoru u Centralnom registru faktura koji vodi Uprava za trezor. 

 

Od 1.marta 2018. godine sa radom počinje Centralni registar faktura. Registracija privrednih subjekata i subjekta javnog sektora za pristup Centralnom registru faktura biti omogućena od  6.  februara 2018. godine podnošenjem online zahteva preko web aplikacije https://crf.trezor.gov.rs/.
 
Postupak podnošenja zahteva za registraciju i rad u Centralnom registru faktura vršiće se prema Korisničkom uputstvu, a u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura (Sl. Glasnik RS broj 7/2018).
Ukoliko ova formalna obaveza nije izvršena, dužnik-subjekt javnog sektora neće biti u obavezi da plati iznos fakture. Ovo posebno može biti značajno u postupcima sudske/prinudne naplate potraživanja i obračuna kamata u slučaju kašnjenja sa uplatom, kao i po pitanju zastarelosti potraživanja.
Dokumentacija potrebna za Centralni registar faktura: