Za obdobja od 1. 1. 2018 dalje se spreminja način poročanja o povračilih stroškov tako, da se v REK obrazec ločeno vpisujejo:

  • povračila stroškov službenih poti ter
  • povračila stroškov delavcev, začasno napotenih na delo v tujino.
Hkrati pa je določeno tudi ločeno poročanje po posameznih postavkah za povračila stroškov službenih poti.

Vrsto, obliko in način predložitve podatkov v REK obrazcih podrobneje določa Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu.

Prvo ločeno poročanje v aprilu

Izplačila izplačana v mesecu januarju, februarju in marcu 2018 se prvič poročajo v mesecu aprilu, najkasneje do 30. aprila 2018, in sicer ločeno po mesecih (januar, februar in marec).

Poročanje za pretekle tri mesece je potrebno tudi v primeru, ko je delodajalec v januarju pravilno poročal po starem sistemu. Sedaj morate oddati popravljene podatke za posamezne mesece, z ločenim poročanjem glede na vrsto stroška.

Poročanje na iREK

Polje Vrsta stroška
B06 Povračilo stroškov prehrane do uredbe vlade – službene poti
B06a Povračilo stroškov prevoza do uredbe vlade – službene poti
B06b Povračilo stroškov za prenočišče do uredbe vlade – službene poti
B06c Povračilo stroškov prehrane v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino nad 30 oziroma 90 dni
B06č Povračilo stroškov prehrane v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino do 30 oziroma 90 dni
B06d Povračilo stroškov prevoza v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino
B06f Povračilo stroškov za prenočišče do uredbe vlade – službene poti
B06e Povračilo stroškov za prenočišče v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino do 90 dni

Povračila stroškov službene poti, ki niso povračila stroškov prevoza, prehrane ali prenočišča se ne vpisujejo.