V zvezi s spremembami računovodskih standardov se amortizacija sredstva, vzetega v najem, torej tudi sredstva, vzetega v poslovni najem, pri najemniku za davčne namene kot odhodek prizna na podlagi določb 33. člena ZDDPO-2 o amortizaciji.  V njem pa ni določenih posebnosti za sredstva, vzeta v finančni ali poslovni najem, zato se:

  • za ta sredstva uporabljajo najvišje letne amortizacijske stopnje, ki veljajo za ustrezno istovrstno skupino sredstev,
  • za zemljišča, ki se po računovodskih standardih praviloma ne amortizirajo, pa se sredstvo, ki predstavlja pravico do uporabe zemljišča, vzetega v najem, amortizira, zato se v teh primerih uporablja najvišja letna amortizacijska stopnja za druga vlaganja.